Kalėdų Senelio kelionė

ADVERTISEMENT

Gruodžio 16 d. Toronto Prisikėlimo parapijos salėje vyko smagus renginys– Toronto lituanistinės Maironio mokyklos kalėdinės eglutės šventė.

Mokyklos vedėjos (Lidija Puteris ir Daina Kuraitė) pasveikino visus susirinkusius ir pakvietė kleboną Joną Šileiką, OFM , šventės palaiminimui.

Taip ir prasidėjo mūsų šventė – atvyko labai lauktas Kalėdų senelis su maišu dovanų. Šį kartą jis turėjo ypatingą vaidmenį – ne tik dalino dovanas, bet dar pristatė kiekvieną klasę; net pašoko su aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviais ir padeklamavo kalėdinį eilėraštį… pasibaigus programai dar nusifotografavo su kiekvienos klasės mokiniais prie gražiai papuoštos eglutės!


Kristina Balaišytė pagrojo akordeonu, Lyra Špakauskaitė griežė smuiku klasės pasirodymo metu.

Tėvų komiteto pirmininkai Remy Vanagas ir Aleksas Gylys pravedė loteriją, kuriai laimikius sunešė tevai. Mokytojai ir jų pagalbininkai sukūrė ir parodė puikius su dainomis ir judesiais vaidinimėlius. Mokyklos administracija paruošė kavutę, ir visi vaišinosi  tėvų atneštais skanumynais.

Vedėja Lidija Puteris padėkojo už darbą,ruošiantis kalėdinei eglutei, taip pat ir  susirinkusiems į šią metų pabaigos šventę. Dar turiu pridėti – mes tikrai dėkingi Kalėdų seneliui! (jis žino, kas jis yra…ho, ho, ho!)

Visiems linkime linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 2024 metų! Vėl pasimatysime po Naujųjų metų, sausio 13-tą dieną.

Živilė