In memoriam A.a. Genovaitė Kudžmienė (Navikėnaitė)

 

A.a. GENOVAITĖ KUDŽMIENĖ (NAVIKĖNAITĖ)
1923 – 2021

Š.m. rugpjūčio 16 diena mirė mūsų brangi Mama. Liūdi vaikai: Ramunė, Dalia, Vytas, Audra; brolis Rimvydas, 9 anūkai ir 7 proanūkiai.

Nuo jos atvykimo į Montrealį Genovaitė aktyviai dalyvavo lietuvių bendruomenėje, buvo Montrealio lietuvių katalikių moterų organizacijos pirmininke ir nare, aktyviai dalyvavo ir skautų organizacijos veikloje.  

Ji rėmė „Vaikų namų“ steigimą  Marijampolės rajone ir daugelį metų rinko pinigus šių namų statybai. Genovaitės Kudžmienės vardas yra įrašytas padėkos lentoje viename iš namelių.

Prieš atvykdama  Kanadą Genovaitė studijavo mediciną ir dirbo klinikinės laboratorijos prižiūrėtoja keliose Montrealio ligoninėse. 

Mes visi Tavęs pasiilgsime!