Dėl a.a. EDVARDO PEČIULIO mirties

ADVERTISEMENT

nuoširdžiai užjaučiame mūsų ilgamečius choristus Ireną ir Vytautą Pečiulius, jų šeimą – sūnų Rimą, dukras Viliją, Virginiją bei gimines.

Tegul netikėtai amžinybėn iškeliavęs a.a. Edvardas ilsisi ramybėje.

Lietuvos kankinių parapijos choras