Netikėtai mirus a.a. EDVARDUI PEČIULIUI,

Advertisement

reiškiame gilią užuojautą Anapilio sodybos valdybos nariui bei Šv. Jono kapų komisijos pirmininkui Vytautui Pečiuliui, žmonai Irenai, sūnui Rimui, dukroms Vilijai, Virginijai bei šeimos artimiesiems.

Prisiminkime jų šeimą ir a.a. Edvardą mūsų maldose.

Anapilio sodybos valdyba