Birželio 14-oji Toronte

Birželio 14 d. Baltiečių federacija – Kanados estų ,latvių, lietuvių bendruomenių vadovai bei religinių bendruomenių atstovai paminėjo 8o-ąsias trėmimo iš Baltijos valstybių metines bei nacių ir sovietų agresijos aukų atminimą Toronto lietuvių Prisikėlimo šventovėje. Vien per pir

mąsias trėmimo dienas birželio 14-18 d.d. iš Lietuvos į Sibiro gulagus – priverstinio darbo stovyklas ir lagerius buvo ištremta apie 45,000 žmonių. Nedaugelis iš jų grįžo namo… Atminimo žvakes uždegė ir kalbėjo savo gimtosiomis kalbomis bendruomenių vadovai K.Deksnys (KLB), A.Kesteris (latvių) ir K.Hemingway (estų). Šventojo Rašto skaitinius ir maldas negrįžusiųjų atminimui, už susitaikymą ir ramybę, už taiką ir saugumą skaitė estų, latvių ir lietuvių religinių bendruomenių dvasininkai.

 

Tos pačios dienos vakarą  Toronte, Nathan Phillips aikštėje, Sibiro tremtinių ir visų nacių bei sovietų agresijos aukų atminimui buvo uždegtos žvakutės.