A.a. Vladas Algirdas Butkys

Iškeliavo amžinybėn 2022 m. sausio 3 d. Toronte, Kanadoje būdamas 96 metų.

Gimė 1925m. birželio 27 d. Lietuvoje, Rokiškio apylinkėje.

Jis buvo: a.a. Gražinos (Moigytės) vyras kuri mirė 2009 m.;

a.a. Juozo ir a.a. Kazimieros (Stalionytės) Butkių sūnus;

a.a. Povilo Butkio brolis; a.a Algio Butkio dėdė.

Nuliūde liko: brolio a.a. Povilo Butkio ir žmonos Birutės vaikai su šeimomis Kalifornijoje:

Vaida ir Algis Mikuckiai

Vilija ir Andrius Kiršoniai

Linas ir Aldona Butkiai

Rimas ir Jane-Marie Butkiai

Vladas taip pat turėjo daug giminaičių Lietuvoje.

Vladas pats vienas atvyko į Kanadą po antro pasaulinio karo 1948 metais. Tėvas Juozas buvo komunistų nužudytas, o mama Kazimiera su jaunesniu broliu Povilu, atsirado New Yorke. Netrukus Vladas apsivedė su Gražina ir visą gyvenimą praleido Toronto apylinkėje.  Pradžioje dirbo naktimis kaip darbininkas prie geležinkelio darbų. Vėliau perėjo i valdišką darbą kaip braižytojas kur išdirbo daug metų, kol išėjo i pensiją. Vladas su žmona aktyviai dalyvavo savo parapijos bendruomenės veikloje. Jis buvo didžiausias Lietuvos patriotas, nors paliko savo mylimą gimtajį kraštą būdamas tik septyniolikos metų.

Vladas bus palaidotas Anapilio šv. Jono kapinėse šalia jo brangios Gražinos. 

Ilsėkis ramybėje brangus dėde Vladai.

Nuliūdę artimieji