Vėlinių renginiai Mississaugoje ir Toronte

ADVERTISEMENT

* Spalio 30, sekmadienį, vyks rudeninis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. ir 2 v.d. Lietuvos kankinių šventovėje vyks Mišios už mirusius. Daugiau žinių e.paštu: [email protected], tel. (905) 277-4320.

* Kapų lankymo dieną, spalio 30, sekmadienį, kviečiame PIETAUTI Anapilio salėje nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis. Vieno valgio kaina $12.

* Kapų lankymo dieną, spalio 30, sekmadienį, AUKOTI Šv. Jono lietuvių kapinėms galėsite Anapilio salėje (čekiai rašomi: “Šv. Jono lietuvių kapinės”). Taip pat galima atsiųsti adresu: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

* Anapilio sodyboje Šv. Jono lietuvių kapines galima lankyti kasdien nuo 9 v.r. iki 5 v.v. Raštinės tel. (905) 277-1270, adresas: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

 

Toronto Prisikėlimo šventovėje lapkričio 6, sekmadienį, 4 v.p.p., vyks 2020 – 2022 metais mirusiųjų paminėimas. Toronto lietuvių mišrus choras (choro vad. Ir dirigentė D.Viskontienė) atliks A.Stankės “Requiem”.

Nuotraukose – Šv. Jono lietuvių kapinės Mississaugoje