Pasikeitė „Paramos“ valdybos vadovai

Paramos kredito kooperatyvo valdyba, (iš dešinės) sėdi: Tomas Kuras, Rita Urbonavičius, Jane Macijauskas; stovi: Rimas Kružikas, Monika Spudas, Edmundas Pamataitis, Audrius Vaidila

Toronto „Paramos“ kredito kooperatyvo praneša, kad pasikeitė valdybos vadovai. Buvusiai ilgametei valdybos pirmininkei Ritai Urbonavičius pasitraukus iš pirmininkės pareigų, nuo sausio 8d. valdybos pirmininku paskirtas Tomas Kuras.

Rita Urbonavičius pirmą kartą „Paramos“ kredito kooperatyvo valdybos nare buvo išrinkta 1999 m. Vėliau Rita tapo valdybos pirmininke ir 10 metų sėkmingai vadovavo valdybos darbui. Ilgametė Ritos patirtis bus naudinga ir ateityje, nes ji valdyboje pasilieka kaip direktore. „Aš esu tikra, kad palieku pirmininkės pareigas tuo metu, kai „Parama“ turi puikią ir atsidavusią valdybą, kuri pajėgi užtikrinti tinkamą vadybą ir veiklos priežiūrą,“- taip apie šį pasikeitimą sako Rita. Ji pažada, kad, būdama direktore ir turėdama geros darbo patirties valdyboje, ir toliau sieks visokeriopai palaikyti lietuvių bendruomenę ir prisidėti prie kredito kooperatyvo sėkmės.

Tomas Kuras jau 10 metų buvo valdybos direktoriumi. Jis perima pirmininko pareigas tuo laikotarpiu, kai „Parama“, investuodama į naujoves ir kadrų parengimą, daug dėmesio skiria narių aptarnavimo, paslaugų įvairovės  gerinimui.

Naujasis valdybos pirmininkas T.Kuras pabrėžia: – „Paramos“ veikla yra labai svarbi ir reikšminga bendruomenės gyvenime. Buvusi pirmininkė valdybai vadovavo didžiausiais „Paramos“ augimo ir besikeičiančių įstatymų metais. Rita Urbonavičius nuoširdžiai rūpinosi kooperatyvo nariams teikiamų paslaugų ir aptarnavimo kokybe, todėl džiaugiuosi, kad ji pasilieka su mumis“. „Paramos“ kredito kooperatyvo vadovas Tarmo Lobu padėkojo Ritai Urbonavičius už 10 metų pirmininkavimo valdybai darbą, jos išmintingas įžvalgas, nuoširdų rūpinimąsi „Paramos“ sėkme, palinkėjo valdybai ir jos vadovams sėkmingų veiklos metų ateityje.

 

Apie „Paramą“:

„Paramos“ kredito kooperatyvą 1952 metais įsteigė Toronte apsigyvenę lietuviai, dėl II Pasaulinio karo palikę Lietuvą, norėdami savo tautiečiams padėti įsigyti namus naujoje šalyje. „Parama“ savo veiklą pradėjo kukliame tuometinių Lietuvių Namų pusrūsyje ir sėkmingai savo veiklą plėtė.

Dabar „Parama“ teikia didelę finansinių paslaugų įvairovę, turi 6000 narių ir sukaupusi $420 mln. vertės turto. Mūsų kredito kooperatyvo paslaugomis naudojasi Ontario provincijoje gyvenantys lietuviai, lietuvių kilmės žmones bei kiti. Jiems siūlome asmeninius finansinius patarnavimus, geromis sąlygomis teikiame paskolas, mokame gerus santaupų nuošimčius.

„Parama“ dirba pagal The Financial Services Regulatory Authority of Ontario (FSRA) ir narių santaupas draudžia pagal FSRA’s Deposit Insurance programą. Daugiau žinių apie kredito kooperatyvo veiklą ir paslaugas galite rasti tinklalapyje parama.ca.

 

Linda Wild,

Plėtros skyriaus vedėja