Kviečia literatūros ir muzikos popietė 

Advertisement

Kviečiame Jus į 

Literatūros ir muzikos popietę 
Prisijaukinsiu sakalą
 
minint Kanados lietuvių poeto
HENRIKO NAGIO
100-ąsias gimimo metines
 
2022 m. spalio 16 d., sekmadienį, 4 v.p.p.
Toronto Prisikėlimo Parapijos salėje
 
Programą atlieka
Humanitarinių mokslų daktarė Virginija Babonaitė-Paplauskienė (Lietuva)
Kristina Kliorytė ir Aleksandras Stankevičius (Montrealis)
„SVAJA” vokalinis ansamblis (Torontas)
 
Įėjimas laisva auka
 

Iki pasimatymo!

Toronto KLB valdyba