Kanados lietuvių jaunimo sąjungos 40-mečio suvažiavimo įspūdžiai

ADVERTISEMENT

Rugsėjo 18-20 d.d., “Kretingos” stovykloje, Wasaga, ON, vyko metinis Kanados lietuvių jaunimo sąjungos (KLJS) suvažiavimas. Sulaukėm gausaus būrio jaunimo tiek naujų veidų, tiek sugrįštančių. Šitas suvažiavimas buvo ypatingas, kadangi KLJS švenčia savo 40 veiklos metų. Joana Kuraitė, Kanados lietuvių bendruomemės pirmininkė, atvyko mus pasveikinti.

Pirmiausia 2014-2015 m. valdyba pristatė savo praeitų metų veiklą: Vida Naudžiūnaitė, Skaidra Puodžiūnaitė, Rimantas Kubilius, Edis Obeliūnas, Violeta Pečiulytė, Daina Šablinskaitė, Aleksandra Šarūnaitė ir Joana Ažubalytė. Ši valdyba daug ką atliko. Beveik kas mėnesį suruošė renginį arba aktyviai dalyvavo Kanados lietuvių bendruomenėje.

Per praėjusius metus daug kas įvyko pirmą kartą. Lapkričio mėnesį buvo renginys, kuris paremė “Movember Canada”, tad visos sutelktos lėšos buvo paaukotos šiai organizacijai. Gegužės mėnesį suruošėm “Euro Bash” Lietuvių Namuose. Renginyje dalyvavo per 150 Europos kilmės jaunimo. Grojo latvių grupė Penzionari, “Dj Robbie D” ir vengrų grupė “Csango”. Buvo nuostabus renginys! Ypatingai sėkmingas renginys buvo Naujų metų sutikimas. Komiteto pirmininkė Skaidra Puodžiūnaitė dirbo kartu su  Stasiu Kuliavu, Vija Underyte- Kuriene, Tomu Kuru, Vaiva Kuraite, Margot Lattanzi, Petru Vaičiūnu ir Audra Rusinaite. Dalyvavo per 250 jaunimo iš JAV, Lietuvos ir Argentinos. Šventė tęsėsi tris dienas. Primą dieną vyko susipažinimo vakaras “Lokyje”. Antrą dieną – paslapčių Ieškonė Toronte, “Steam Whistle Tūras” ir šokių vakarėlis mieste. Pagaliau ilgai laukta šventė – gruodžio 31d. Prisikėlimo parapijoje. Grojo Alan Žemaičio grupė “Organic Funk” ir Genutė Kobelskienė paruošė maistą. Buvo labai linksma šventė!

2014-2015 m. valdyba pristatė metodą, kurį naudojo sekti KLJS plėtrai ir efektyvumui. Po kiekvieno renginio yra suruošiama statistika – kiek žmonių dalyvavo, kaip jie sužinojo apie renginį (per kuriuos tinklus), biudžetas – nes norime būti atviresni ir skaidresni.

Svarbi dalis suvažiavimo yra pakviesti svečius, kurie veda prasmingus pašnekesius jaunimui. Išrenkame Kanados arba JAV lietuvių jaunimą pristatyti savo darbą bei įdėjas ir kaip jie prisideda prie lietuvių veiklos. Šiame suvažiavime vyko du pristatymai. Pirmą kalbą vedė Andrius Parnavas, baro „Lokys” barmenas, jo kalba -kaip lietuvių jaunimas gali prisidėti prie Toronto lietuvių vietovių išlaikymo. Andrius ne tiek pasakojo kai jis atvyo į Kanadą, bet kiek jis yra sužavėtas mūsų turtu Toronte – kiek daug įstaigų ir organizacijų mes turime.

Antrame pristatyme kalbą vedė Daniela ir Darius Šablinskai. Jie dalyvavo Lietuvių iševijos studentų Vykostažuotėje Lietuvoje šią vasarą. Darius, norėdamas tapti fizioterapeutu, dirbo Lazdynų ligoninėje su pacientais po įvairių traumų. Teko išmokti naujų mankštų ir pratimų. Daniela studijuoja neurologiją ir dirbo su smegenų chirurgais, matė kelias operacijas. Abiems buvo gera proga dirbti Lietuvoje ir sužinoti daugiau apie jų studijas.

Diskusiją vedė buvęs KLJS pirmininkas Danielius Šarūnas. Daugiausia buvo kalbėta, kaip mes galime pritraukti jaunimą į KLJS veiklą, kurie negyvena Toronte. Žinome, kad daug jaunimo gyvena vakaruose, Kalgaryje, Vankuveryje ir kt. – susiekti ir susipažinti su jais mums yra labai svarbu. Buvo kalbama apie ateinančius renginius ir apie galimybę suruošti info sesiją jaunimui.

Kita svarbi suvažiavimo dalis buvo naujos KLJS logo pristatymas, Logo sukūrė Viktoras Zubrickas. Jis  turi ne tik trispalvę, bet ir klevo lapą. Mes esame labai dėkingi Viktorui už jo įdėtą darbą.

Vyko rinkimai į 2015-2016 KLJS valdybą. Buvo išrinkti šie nariai: Skaidra Puodžiūnaitė – pirmininkė, Rimantas Kubilius – vicepirmininkas, Edis Obeliūnas – iždininkas, Daina Šablinskaitė – sekretorė, Joana Ažubalytė ir Adomas Kuliešius – socialinių reikalų koordinatoriai, Elena Zubrickaitė – ryšininkė neorganizuotam jaunimui, Daniela Šablinskaitė – ryšininkė organizuotam jaunimui, Lauren Vaitonis O’Grady-  korespondentė ir Vida Naudžiūnaitė – narė.

Nuoširdus ačiū visiems, kurie dalyvavo KLJS 40 m. suvažiavime. Didelį darbą atliko mūsų virtuvės komanda – Virginija Pečiulytė, Vilija Yčaitė, Jason Wyatt (aka Kėkštas Andrius Vatas), Vilius Butauskas ir Tomas Yčas. Esame pasiruošę sunkiai dirbti ir toliau puoselėti lietuvybę tarp Kanados lietuvių jaunimo!

Vida Naudžiūnaitė
(KLJS pirmininkė 2012-15 m.) ir

Skaidra Puodžiūnaitė
(KLJS pirmininkė 2015-16 m.)

Invalid Displayed Gallery

Canadian Lithuanian Youth Association Celebrates 40 Years

On Sept 18th-20th, the Canadian Lithuanian Youth Association (CLYA) held its AGM at Camp Kretinga in Wasaga, Ontario. This year CLYA celebrates its 40th anniversary – an occasion which drew the personal attendance of Canadian Lithuanian Association president, Joana Kuras.

To kick off the meeting, the 2014-2015 Board presented its members: Vida Naudziunas, Skaidra Puodziunas, Rimantas Kubilius, Edis Obeliunas, Violeta Peciulis, Daina Sablinskas, Alexandra Sarunas and Joana Azubalis. The Board began its Year in Review by recognizing the  many things accomplished this year, including organizing events almost monthly, or participating in other events within the Canadian Lithuanian community.

The 2014-2015 season was one of many firsts for CLYA. In November the group hosted an event which raised money to support “Movember” Canada. May saw a huge “Eurobash” party at the Lithuanian House in Toronto. Over 150 people of Eastern European origin attended the hugely successful event. The crowd was entertained by a Latvian group “Penzionari”, DJ Robbie D, and a Hungarian group “Csango”.

One of the highlights of the year was the CLYA New Year’s Eve event. Committee Chair Skaidra Puodziunas worked tirelessly with Stan Kuliavas, Vija Underys-Kuras, Tamas Kuras, Vaiva Kuras, Margot Lattanzi, Petras Vaiciunas, and Audra Rusinas. The event drew more than 250 youth from all over Canada, the United States, Lithuania, and Argentina. The celebration spanned three days and exceeded expectations.

At the AGM the 2014-2015 Board presented a method it used this year to track the effectiveness and reach of CLYA. In an effort to be more transparent, the Board provided statistics after every event, disclosing number of participants, outreach, and budget.

An important tradition of the CLYA AGM is to invite guests who present speeches on a variety of meaningful topics. Usually a young Canadian or American, the speaker is asked to present his or her work or ideas, and plans for contributing to Lithuanian activity within the community.

This year, the AGM invited two speakers. The first speech by Andrius Panavas, Lithuanian bar „Lokys” bartender, who gave a speech on how Lithuanian youth can contribute to the maintenance of Toronto Lithuanian premises. Daniela and Darius Sablinkas spoke next, about their experiences as student interns in Lithuania this past summer.

The ensuing group discussion was led by former CLYA president Daniel Sarunas. The focus of the discussion was outreach, the issue of how to attract to the organization more youth who live outside of Toronto and in the rest of Canada.

Another important part of the meeting was the unveiling and presentation of CLYA’s new logo, designed by Viktor Zubrickas.

Finally, it was time for elections for the 2015-2016 season. The following individuals were elected to the Board: Skaidra Puodziunas – president; Rimantas Kubilius – vice-president; Edis Obeliunas – treasurer; Daina Sablinkskas – secretary; Joana Azubalis – social coordinator; Elena Zubrickas – membership chair; Adomas Kuliesius – social coordinator; Daniela Sablinkas – new membership chair; Lauren Vaitonis-O’Grady – communications chair; Vida Naudzinas – member at large.

The CLYA extends a heartfelt thank you to everyone who participated at the AGM, with special thanks to the kitchen staff – Viginia Peciulis, Vilija Ycas, Jason Wyatt, Vilius Butauskas, and Tomas Ycas. The new board is prepared to work hard and continue to foster Lithuanian culture among Canadian Lithuanian youth.