Dainuojančių žmonių šventė! Toronto lietuvių mišraus choro “Volungė” 40-mečio minėjimo įspūdžiai

ADVERTISEMENT

Šventė, į kurią buvo einama 40 metų kassavaitinių repeticijų, koncertų, išvykų keliu, mokantis šimtus dainų ar klasikos kūrinių, prasidėjo Toronto Prisikėlimo šventovėje iškilmingomis Padėkos Mišiomis. Jos buvo skirtos, prašant Visagalio palaiminimo dabartiniams “Volungės” dainininkams, jų šeimų nariams ir jau iškeliavusiems į amžinybę buvusiems choro nariams.

Iškilioje muzikinės liturgijos programoje dalyvavo smuikininkė Rūta Melkienė, solistas Arūnas Radtke, vargonininkė Danguolė Radtke. Šv. Mišias aukojo kun. A. Simanavičius, OFM, kurį galima vadinti “Volungės” choro krikštatėviu, prieš 40 metų dar bevardį dainos sambūrį palaiminusį veiklai. Tai tikriausiai todėl lig šiol Prisikėlimo parapiją “Volungė” laiko savo namais. T. Augustinas ir klebonas J. Šileika, OFM pasveikino gražios brandos metų sulaukusį chorą – dainininkus ir jų vadoves, palinkėdami, kad lietuviška daina dar ilgai skambėtų visuose renginiuose, kad įvairiomis progomis jų giedamos giesmės šventovėje mus skatintų atverti širdis gerumui ir Dievo artumui. Kartu su tradicinėmis Mišių aukomis choro “Volungė” atstovai įteikė simbolinę volungės statulėlę, kaip ilgamečio bendradarbiavimo ir draugystės, padėkos už globą ženklą.

Po Mišių, programa “Linksminkimos linksminkimos pakol jauni esma” ir pokylis prasidėjo elegantiškai baltai papuoštoje salėje. Pokylio iškilmei vadovavo Ina ir Morkus Sungailos. Sukaktuviniam koncertui “Volungė” paruošė įvairių dainų rinkinį. Skambėjo ir dramatiškoji „Lėk, Gervele” (choras, sol. A. Puodžiūnienė, D. Radtke). Solistai Arūnas Radtke ir Indrė Viskontaitė, juos galima vadinti “Volungės” vaikais, padainavę klasikos kūrinių, susilaukė itin šiltų plojimų. Užaugę gerai žinomų muzikų šeimose, jie gavo daugiau nei vien talentą ir puikų muzikinį išsilavinimą. Abu jie sugrįžta mums padainuoti ypatingų švenčių progomis, gera klausytis jų vis turtingesnių atspalvių balsų. Tai puikiausias įrodymas, kad lietuvių bendruomenė – mūsų namai, kuriuose visi yra laukiami ir į kuriuos mielai grįžtama.

Invalid Displayed Gallery

Dainavo visi volungiečiai – moterų, vyrų grupės ir moterų ansamblis – kartu ir atskirai. Abi “Volungės” choro vadovės Dalia Skrinskaitė- Viskontienė ir Nijolė Benotienė ant dirigento pakylos keitė viena kitą, keitėsi ir akompanavusios chorui ir solistams muzikės Danguolė Radtke ir Ilona Beresnevičienė.

Iš 40 metų krautos dainų skrynelės volungiečiai ištraukė liaudies dainų ir žaismingą A. Piazzolla Tango, kurias palydėjo romantiškos šokėjų grupės, ir gerai pažistamas Vyt. Kernagio dainas, ir netgi jaunystės romansus. Ir Padėkos Mišiose, ir pokylio koncerte skambėjo buvusio ilgamečio “Volungės” akompaniatoriaus ir kompozitoriaus J. Govėdo (1950- 2005) parašytos giesmės ir dainos, minimas jo vardas, pasigesta jo buvimo kartu. Volungiečiai gali pasidžiaugti bendradarbiavimu ir su kitais muzikais. Tą vakarą skambėjo išeivijos lietuvių kompozitorių parašytos ar aranžuotos giesmės ir dainos: Kęstučio Daugirdo, Dariaus Polikaičio, Ritos Kliorienės, ne vienos dainos tekstų vertimų autorė Nijolė Benotienė. Toronto dainininkų šventėje montrealiečių vardu juos sveikino muz. Aleksandras Stankevičius ir daugelis kitų choro bičiulių.

Šio renginio organizatorė Danguolė Juozapavičiūtė – Breen vadovei muz. D. Viskontienei perdavė asmeniškai jai skirtą kompozitoriaus Leonido Abario kūrinį – aranžuotos lietuviškos sutartinės “Ta-ta-to” natas, o Prisikėlimo parapijos jaunimo merginos scenoje ir padainavo šio kūrinio dalį. Tai puikus įvadas “Volungei” į penktąjį dainavimo dešimtmetį. Plojimais palydėtą programą užbaigė ir atlikėjų, ir mūsų, salėje sėdinčių, drauge sudainuota tradicinė G. Verdi (Traviata) “Pakelkim pakelkim mes taurę linksmybių”

Po klebono J. Šileikos, OFM, palaiminimo, buvo patiekta šventinė vakarienė (svečių vaišėmis rūpinosi G. Kobelskienė, D. Vaškevičiūtė, P. Dunderas). Po jos pokylio linksmybes pratęsė instrumentinis ansamblis “Viltis” (vad. V. Ramanauskas). Tad volungiečiai turėjo progos parodyti, kad jie ne tik puikūs dainininkai, bet ir ne blogesni šokėjai, nuo jų neatsiliko ir svečiai.

Lietuvoje sakoma – volungė neša lietų. Kanados lietuviai gali pasidžiaugti, kad Toronto “Volungė” neša dainą – toli, per Atlanto platybes – į Lietuvą ar Ispaniją, per Ontario ežerą – šiek tiek arčiau, į kaimyninę JAV, į mūsų širdis. Gero skrydžio, “Volunge”!

S. Katkauskaitė
Ntrs. D. Puterienės

** Ruošiant Volungės 40-mečio leidinį, per klaidą į choristų sąrašą nebuvo įrašyti du ilgamečiai “Volungės” choro nariai, Taras ir Ted Chornomaz. Labai atsiprašome. Taip pat norime išreikšti padėką choristams/šokėjams, kurie praturtino dainas su šokiais: Ramona Kaminskaitė, Algis Kaminskas, Kassandra Kaminskas, Vytas Kaminskas, Liucija Kaminskienė, Gintautas Neimanas jn., ir Audra Rusinaitė. Gale koncerto, nustebino visus daina, “Tatatoji rūtytėle”, ir jos puikiu išpildymu: Andrea Benotaitė, Viktorija Benotaitė, Adrija Čygaitė, Elenutė Stravinskaitė, Nerija Sungailaitė, Lina Samonytė, Rūta Samonytė, Aleksandra Valaitytė.