XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko sausio m., San Paulo mieste, Brazilijoje

ADVERTISEMENT

Read about the 19th South American Lithuanian Youth Congress in English instead.

XIX-asis Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas vyko 2016 metų sausio 21-25 d.d. San Paulo mieste, Brazilijoje. Jame dalyvavo daugiau nei 60 atstovų iš Argentinos, Venezuelos, Urugvajaus, Kanados, Lietuvos ir pačios Brazilijos.

Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimas yra Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės bendras projektas, kurį šiais metais vykdė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga. Tai yra svarbiausias įvykis Pietų Amerikos lietuvių bendruomenėse ir jaunimo sąjungose.

Ketvirtadienį (sausio 21 d.) vykusioje suvažiavimo atidarymo šventėje skambėjo dainos, buvo žaidžiami įvairūs susipažinimo žaidimai. Po pietų vyko ekskursija į San Paulo centrą, kurios metu susipažinome su miestu. Vakare vyko atidarymo iškilmės, kuriose sveikinimo žodį tarė LR užsienio reikalų viceministeris Mantvydas Bekešius, PALJ ir suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas J. Putrimas. Paskutinioji pasisakė Brazilijos lietuvių jaunimo sąjungos valdybos pirmininkė Laima Zizas, kuri šventė savo gimtadienį tą dieną; jai buvo skirti mūsų sveikinimai. Vakaro programoje dalyvius linksmino braziliškos muzikos spektaklis „Show da Bateria Infanteria da UFABC”.

Penktadienio ryte visi suvažiavimo dalyviai išvažiavo į lietuvišką sodybą „Lituanika“ prie Atibaia miestelio 120 km nuo San Paulo. Sodyba „Lituanika“ buvo įsteigta po II Pasaulio Lietuvių jaunimo kongreso 1976 metais. Ten turėjome puikią progą pabendrauti ir sausio mėnesį pasidžiaugti vasaros karščiu ir tropikine gamta. Per dienas mes dainavome lietuviškas dainas, vyko įdomūs svarstymai, aptarimai ir seminarai apie lietuvių tapatybę Pietų Amerikoje. Vyko įdomūs talentų vakaro pasirodymai apie lietuviškas legendas ir pasakas. Buvo puiki proga visiems atskleisti savo talentus ir žiūrovams linksmai pasijuokti iš aktorių kūrybingumo.

„Studijų dienose“ pokalbiui vadovavo Jurgis Didžiulis, populiarus dainininkas Lietuvoje, gimęs Kolumbijoje. Jis kalbėjo apie tapatybę ir apie tai, ką reiškia būti lietuviu. Vakare J. Didžiulis visiems dalyviams surengė savo koncertą. Taip pat prie suvažiavimo dalyvių prisijungė visame pasaulyje garsūs lietuvių kilmės dailininkai „dvynukai“ (Os Gemeos), piešiantys graffiti technika. Jie pasakojo apie savo darbus Lietuvoje, JAV ir Brazilijoje.

Invalid Displayed Gallery

Sekmadienio rytą suvažiavimo delegacija grįžo į San Paulo miestą, kur Šv. Juozapo lietuvių parapijoje dalyvavo Mišiose. Jas atnašavo PLB valdybos sielovados reikalų komisijos narys prel. Edmundas Putrimas ir giedojo Šv. Juozapo parapijos vietinis lietuvių choras. Po Mišių prelatas E. Putrimas kvietė visus dalyvius prie „Lietuvos laisvės“ paminklo pagerbti sausio 13-ąją žuvusius lietuvius, kurie nepabūgo sovietinės armijos ir gynė Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą. Lietuvos užsienio reikalų viceministeris M. Bekešius pasakė jautrią patriotinę kalbą, prieš padedant trylika gėlių prie Laisvės paminklo, ir po to visi sugiedojome Lietuvos tautinį himną. Visų iškilmių pabaigoje parapijos salėje vyko bendri pietūs, kuriais vaišino suvažiavimo dalyvius ir svečius Brazilijos lietuvių bendruomenė.

XIX suvažiavimas oficialiai pasibaigė Brazilijos lietuvių sąjungos draugijoje. Buvo pagerbta Brazilijos LJS valdyba: pirmininkė Laima Zizas, vicepirmininkas Guilherme Bragov, tarptautinė ryšininkė Audra Zizas, iždininkė Mariane Prokopas, ryšininkė Debora Juraitis ir sekretorius Thomas Stepanoff.

Rodrigo Salto Bogušas pakvietė visus į XX Pietų Amerikos lietuvių jaunimo suvažiavimą, kuris vyks 2017 metais sausio mėnesį Argentinoje. PALJ suvažiavimą organizavo Brazilijos lietuvių jaunimo sąjunga.

Globėjai: Šv. Pranciškaus vienuolės, Vila Zelinoj Brazilijos lietuvių bendruomenė; Šv. Juozapo draugija; Lietuvos respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė ir jos sekretorė Simona Janavičius Romero; PALJ suvažiavimo steigėjas, Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams prel. Edmundas Putrimas; Pasaulio lietuvių bendruomenė;

Rėmėjai: Lietuvių Fondas iš Čikagos (JAV); Lietuvos respublikos generalinė konsulė Brazilijoje Laura Guobužaitė.

Inf.

Read about the 19th South American Lithuanian Youth Congress in English instead.