Vasaros svečiai Toronte

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui
Advertisement
parama

Liepos 1-3 dienomis Lietuvos užsienio reikalų ministeris Linas Linkevičius ir viceministeris Darius Skusevečius lankėsi Kanadoje, Toronte vykusioje  tarptautineje Ukrainos reformoms remti konferencijoje. Po konferencijos svečiai iš Lietuvos, lydimi LR ambasados Kanadoje atstovų ir garbės gen. konsulo P. Kuro, aplankė lietuviškųjų telkinių centrus Toronte ir Misissaugoje, Anapilio sodyboje. Svečiai Kanados lietuvių muziejuje-archyve susipažino paroda, kurioje  pasakojama Kanados lietuvių bendruomenės istorija nuo jos įsteigimo iki dabar. Jie taip pat aplankė Šv. Jono lietuvių kapines, Lietuvos kankinių šventovę, vienintelio, prieš 70 metų įsteigto lietuviško laikraščio Tėviškės žiburiai redakciją. Užsienio reikalų ministeris L.Linkevičius atsakė į žurnalistės klausimus (pokalbis išspausdintas , 2019, nr. 14). Toronte svečiai apžiūrėjo Lietuvių Namus bei lietuvių slaugos namus „Labdara“, Prisikėlimo parapijos salėje susitiko su Kanados lietuvių bendruomenės atstovais.

Svečiai Kanados lietuvių muziejuje-archyve
Lietuvos užsienio reikalų ministeris L. Linkevičius ir viceministeris D.Skusevičius su Toronto lietuvių bendruomenės atstovais prie Toronto Prisikėlimo šventovės

 

 

Liepos pirmosiomis savaitemis Kanadoje, Toronte, lankėsi Lietuvos žurnalistė, knygų autorė, televizijos laidų „Beatos virtuvė“ vedėja Beata Nicholson su vyru Tomu ir keturiais vaikais. Viešnia  taip pat susipažino su Vasagos ir Toronto lietuvių telkinių gyvenimu ir veikla. Daug smagumo turėjo Toronto Prisikėlimo parapijos jaunimo ir vaikų stovyklos „Kretinga“  stovyklautojai, kartu su įžymiąja Lietuvos virtuvės šeimininke kepdami obuolių pyragą. Viešnia buvo laukiama ir Toronto Prisikėlimo parapijos kavinėje. Susirinkusiems Beatą pristatė Vilniuje gyvenanti jos drauge Rita Sakutė, pakvietusi ją su šeima pasisvečiuoti ir susipažinti su Kanada. Beata mielai bendravo fotografavosi su tautiečiais, pasirašinėjo savo knygas, atrado laiko ir pokalbiui su „Tėviškės žiburių“ žurnaliste.

Nuotraukose: Beatos Nicholson viešnagė Kanadoje