Užuojauta

Advertisement

Nuoširdžiai užjaučiame  Audrių Vaidilą, Lietuvių Namų valdybos narį, ir visus artimuosius dėl Mamos a.a. DANUTĖS VAIDILOS (1927-2020) mirties. 

Toronto Lietuvių Namų valdyba