Užuojauta dėl a.a. A.R.Narušienės

ADVERTISEMENT

Amžinybėn iškeliavus dr. REGINAI NARUŠIENI – ilgametei JAV Lietuvių Bendruomenės veikėjai, Valdovų rūmų mecenatei, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos pirmininkei. Nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir artimuosius. Dr. Regina Narušienė visada mylėjo Lietuvą ir jos žmonės, lietuvių kalbą ir kultūrą, visokeriopai rėmė su lietuvybe susijusius projektus. Ji ilgam išliks mūsų atmintyje kaip įkvepiantis nuoširdžios ir darbščios Lietuvos dukros pavyzdys.

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos vardu
Dalia Henkė