Užuojauta

ADVERTISEMENT

Mirus brangiam vyrui ir tėčiui

A†A RON LEMON

nuoširdžiai užjaučiame žmoną sesę Rūtą Baltaduonytę, dukrą Veroniką, sūnų̨ Jason, vaikaičius, gimines ir draugus. Telydi Jus paguoda ir dvasios stiprybė šią sunkią netekties valandą.

Lietuvių skautų sąjunga