Užuojauta

Dėl tėvelio DORMANTO ŠLIŽAUSKO mirties (Lietuvoje) nuoširdžiai užjaučiame Gintarą Šlizauską, Toronto Lietuvių Namų valdybos pirmininką, ir visus artimuosius.

                                                 Lietuvių Namų valdyba ir administracija