Toronto Prisikėlimo kredito kooperatyvo metinio visuotinio susirinkimo apžvalga

Kovo 29 dieną įvyko kasmetinis visuotinis Prisikėlimo kredito kooperatyvo narių susirinkimas. Jame užsiregistravo ir dalyvavo 66 kooperatyvo nariai, 9 kviestiniai svečiai iš „Paramos“ ir „Talkos“ kredito kooperatyvų bei svečiai iš DICO (kredito kooperatyvų reguliuotojai).

Pirmieji savo pranešimus skaitė kooperatyvo valdybos pirmininkas Jurgis Valaitis ir kooperatyvo valdytoja Linda Moroz. Tiek valdybos pirmininkas, tiek ir kooperatyvo valdytoja savo pranešimais patvirtino gerą žinią: nežiūrint nepalankios ekonominės padėties 2015 metais, Prisikėlimo kredito kooperatyvui praėję finansiniai metai buvo itin sėkmingi. Kooperatyvo turtas, per praėjusį laikotarpį paaugęs 3.5%, pirmą kartą savo gyvavimo istorijoje pasiekė $101.5 mln. Žinant kooperatyvo dydį ir narių skaičių, tai svarbus pasiekimas Prisikėlimo kredito kooperatyvui. Pranešime buvo teigiama, kad finansiniai metai užbaigti gavus $252,222 pelno, o bendra narių indėlių suma padidėjo $3.2 mln. Kapitalo ir turto santykis 2015-aisiais metais buvo 7.4%, o pagal riziką kapitalo ir turto santykis – 12.7%, likvidumo rodiklis – 11.8%. Taigi palyginus su 2014-aisiais metais kooperatyvo rodikliai keitėsi į gerąją pusę ir jie netgi geresni negu reikalauja įstatymai.

Invalid Displayed Gallery

Vyriausioji kooperatyvo finansininkė Violeta Jonušonis savo pranešime pasidžiaugė, kad metus pavyko pabaigti daug didesniu kooperatyvo pelnu. Kanados Centrinis bankas 2015-ais metais du kartus mažino bazinę palūkanų normą, todėl Prisikėlimo kredito kooperatyvas, norėdamas išlikti konkurencingas rinkoje, taip pat privalėjo prisitaikyti ir atitinkamai sumažinti savo palūkanų normas. Tai nesutrukdė metus užbaigti sėkmingai. Kaip teigia V. Jonušonis, per 53 kooperatyvo gyvavimo metus didelę dalį uždirbto pelno kooperatyvas grąžino visuomenei, išmokėdamas, net $1,648,905 dolerius įvairiai paramai. Taip pat jau nuo 2011 metų kooperatyvas nuosekliai remia jaunimą. Per šiuos vienuolika metų yra paskirtos net 84 stipendijos studentams, kurių bendra vertė siekia $90,000.

Kooperatyvo paskolų valdytoja Violetta Ramanauskas savo metiniame pranešime taip pat pateikė gana įspūdingus skaičius. Kartu su V. Ramanauskas galėjome pasidžiaugti, kad kooperatyvo paskolų portfelis 2015-aisiais metais paaugo beveik $5 mln. dolerių, tai 5.8% daugiau nei 1914 m. Per 2015-uosius kooperatyvas gavo 112 paskolų prašymų, iš jų net 108 buvo patvirtinti. Patvirtintų paskolų bendra suma siekia $25,346,418.

Susirinkimo metu buvo paminėta vienos iš didžiausių šių metų kooperatyvo naujovių – tai atnaujinta internetinė svetainė, kuri geriau atspindi platesnę produktų ir paslaugų pasiūlą, bei internetinė bankininkystė, kuri yra kur kas geresnė ir patogesnė kooperatyvo narių naudojimui. Taip pat buvo pasidžiaugta dėl artėjančios kooperatyvo rengiamos kepsnių popietės (Barbekiu) lietuviškos mokyklos baigimo proga. Šis renginys taip pat sutampa su gražiu lietuvių bendruomenės organizuojamu labdaros vajumi “Vilties bėgimas”. Svarbu paminėti, kad 2015-aisiais metais kooperatyvas turėjo progos dalyvauti ir save pareklamuoti Vasagos beisbolo savaitgalyje bei vietinėje spaudoje (Etobicoke SNAPD).

Po pranešimų vyko dviejų naujų valdybos narių rinkimai. Rinkimuose dalyvavo trys kandidatai, kurie turėjo galimybę pristatyti ir apibūdinti savo profesinius gebėjimus bei nuopelnus lietuvių bendruomenei. Po balsavimo suskaičiavus rezultatus, paaiškėjo, kad dar vienam terminui buvo perrinktas revizijos komiteto pirmininkas dr. A. Pabedinskas ir naujai išrinktas valdybos narys A. Mačiulis. Pasibaigus rinkimams, visi dalyviai ir vakaro svečiai buvo pakviesti pasivaišinti užkandėlėmis ir vynu, kuriais pasirūpino susirinkimo rengėjai.

Kasmetinio susirinkimo rezultatai patvirtino, kad Prisikėlimo kredito kooperatyvui 2015-ieji metai buvo sėkmingi. Visi sau iškelti tikslai ir reikalavimai buvo įgyvendinti, nes pagrindinis ir svarbiausias kooperatyvo tikslas yra teikti išskirtines finansines paslaugas, kurios pirmiausia būtų naudingos nariams ir visai lietuvių bendruomenei.

Virginija Vaicekauskienė
Ntrs. Nijolės Žukauskienės