Toronto Maironio mokykla ir Aukštesnieji lituanistiniai kursai

Advertisement

Mieli mokiniai ir jų tėveliai!
Netrukus prasidės naujieji mokslo metai ir Toronto lietuvių šeštadieninėje
Maironio mokykloje.

Laukiame visų ASMENIŠKAI Our Lady of Peace katalikų mokykloje (70 Mattice
Ave., Etobicoke, ON, M9B 1T6). Pamokos vyks nuo rugsėjo 24 d.,9.30v.r.-12v.p.p., kiekvieną šeštadienį.

– Registruokite mokinius iki rugsėjo 17 d. Kreipkites į Lidiją ar Dainą, Maironio
mokyklos vedėjos, el. paštu: [email protected]

– Išreiškiame gilią užuojautą mūsų bendradarbei Elei Stravinskaitei bei jos
artimiesiems, netekusiems mylimos močiutės, a.a. Zuzanos Stravinskienės.

Živilė

Aukštesniųjų lituanistinių kursų žinios

Registracija prasideda nuo rugsėjo 12 dienos. Reikia registruotis internete TCDSB
Continuing Education Saturday school (community site). Pirmųjų metų kodas –
LLTBD1; antrųjų- LLTCU1; trečiųjų – LLTDU1).

Mokslas vyks klasėje – Our Lady of Peace mokykloje nuo 9 v.r. iki 12.30 v.p.p.
kiekvieną šeštadienį.

Mokslo metų pradžia – spalio 1 d.

Kursų vadovė – Brigita Ručinskienė
tel. 416-829-0946