Toronto Lietuvių Namai – šiandiena ir rytdienos planai

ADVERTISEMENT

Toronto Lietuvių Namų (anglų kalboje vadinami LCAT ar įregistruotu Lithuanian Community Association of Toronto korporacijos vardu; o lietuviškai – LN santrumpa) metinis-visuotinis narių susirinkimas įvyko šių metų balandžio 24 dieną. Savaitraščio skaitytojus bei visus LN narius norėčiau supažindinti su praėjusių 2015 metų veikla ir šių metų bei artimiausios ateities planais.

2015 buvo darbingi, aktyvūs ir nuotykių kupini metai. Lietuvių Namų valdyba stengėsi atgaivinti, atnaujinti LN visuomeninę, socialinę, bendruomeninę veiklą. Valdybos nariai pasiskirstė pareigomis. Kiekvienas iš jų prisijungė prie kurio nors suburto valdybos komiteto. Pastato priežiūra rūpinosi Audrius Vaidila, Romas Puteris, Gintaras Sližauskas ir Genutė Kobelskienė; Bingo lėšų telkimu – Edis Stravinskas, Audrius Vaidila ir Rasa Miknaitė; organizacijos-korporacijos įstatų atnaujinimu – Antanas Pacevičius ir Angelė Abromaitytė; įdarbinimu – Petras Tutlys, Angelė Abromaitytė ir Audrius Vaidila; visuomenine veikla bei socialiniais reikalais – Genutė Kobelskienė, Vida Naudžiūnaitė ir Antanas Pacevičius; stipendijomis – Edis Stravinskas, Genutė Kobelskienė, Vida Naudžiūnaitė; strateginiu planavimu – valdybos pakviestas Vidas Kubilius kartu su Angele Abromaityte, Rasa Miknaite, Viktoru Radžiūnu, Gintaru Sližausku ir Antanu Pacevičiumi; tinklalapiu – Petras Tutlys, Romas Puteris ir Viktoras Radžiūnas.

Visi nariai savanoriškai dirbdami aukojo savo laisvalaikį LN pagyvinimo projektams. 2015 metų pradžioje, per atvirą susitikimą su nariais buvo svarstomas autoaikštės pardavimas. Daugelis narių pasisakė prieš pardavimą, o valdyba, išklausiusi daugumos to susitikimo dalyvių nuomonės, nusprendė aikštės neparduoti. Autoaikštę šiemet prižiūri „Unit Park“ įmonė.

Kitas svarbus ir reikalingas darbas – strateginis planavimas ateičiai. Įsteigėme nuolatinį strateginio planavimo komitetą, jam patikėta rengti LN ateities bendrąjį planą. Šis komitetas triskart susitiko aptarti svarbiausių su šiuo projektu susijusių reikalų, buvo parengtas darbo projektas. Judėti į priekį su strateginio plano užbaigimu ir įgyvendinimu – viena iš svarbiausių 2016 metų valdybos veiklos užduočių

Praėjusiais (2015) metais baro „Lokys” pajamos padidėjo 48%. Toliau stengsimės ne tiek didinti baro pajamas, o labiau vakarėlių, renginių, susibūrimų skaičių.

Salių nuoma yra pagrindinis LN pajamų šaltinis. Mums labai reikėjo atnaujinti viso pastato šildymo, oro vėsinimo ir vėdinimo sistemas, taip pat turėjome pakeisti II aukšto virtuvėje seną ir apleistą įrangą. Tai buvo didžiausi pastato priežiūros komiteto projektai. Teko pagal priešgaisrinės saugos reikalavimus pakeisti įrangą ir duris. Taip pat ištuštinome didžiosios II aukšto salės balkoną, kuris buvo apkrautas visokiais daiktais. Siekiame jį, tinkamai atnaujinus, kuo greičiau paruošti svečių bei nuomotojų naudojimui.

Nauja valdymo struktūra

Praėjusiais metais turėjome ieškoti naujo vedėjo, nes tapo akivaizdu, kad be tam tikrų pastangų nebūtume galėję pritraukti ir aptarnauti salių užsakovų bei lankytojų. Pagal reikalavimus apie kandidatų paieškas paskelbėme viešai ir ieškojome naujo darbuotojo. Vedėjo pareigoms buvo priimtas Vytas Ruslys, tačiau jis netikėtai atsistatydino 2015 vasarą. Ieškoti kito kandidato nebuvo laiko, buvo laikinai pasamdytas Darius Sonda. Jis yra atsakingas už pastatą – kasdieninius ir administracinius reikalus. Rasa Miknaitė atsistatydino iš LN valdybos ir pradėjo dirbti verslo plėtros vadybininke. Ji rūpinasi salių nuomavimu, rinkodara. Andrius Parnavas yra “Lokio” baro vedėjas. Valdymo struktūra bus vėl peržiūrėta 2016 metų pabaigoje.

Buvo sunkūs metai. Džiaugiuosi atliktais darbais ir ruošiamės neužbaigtus darbus baigti. Visi darbuotojai bei valdybos nariai dirbo LN labui. 2016 metais, po metinio-visuotinio susirinkimo, į valdybą išrinkti šie asmenys: Angelė Abromaitytė, Angela Biondi, Rasa Kisielytė, Genutė Kobelskienė, Antanas Pacevičius, Romas Puteris, Viktoras Radžiūnas, Gintaras Sližauskas, Edis Stravinskas, Angelė Vaičiūnienė, Audrius Vaidila.

Naujai valdybai šiemet teks atlikti nemažai svarbių darbų. Pirmi du yra privalomi pagal miesto ir provincijos įstatymus: tai keltuvo (lifto) atnaujinimas ir naujų durų su prieinamumo rampa neįgaliesiems įrengimas prie įėjimo.

Būtina atlikti ir kitas vidaus patalpų pertvarkas. Antrame aukšte teks įrengti erdvesnius vyrų ir moterų tualetus, įrengti naują tualetą, patogų naudotis neįgaliesiems. Teks įsigyti pirmojo ir antrojo aukšto virtuvėms naują įrangą, trečiajame aukšte atnaujinti elektros įrangą.

Rūpindamiesi ateitimi, mes daug dirbame bendruomenės labui, kad sutvarkytume ir turėtume patrauklius, naudingus ir pelningus Lietuvių Namus. Norėdami turėti galimybę remti lietuviškas organizacijas, sėkmingai veikti, turime patogiai ir šiuolaikiškai įrengti patalpas, užtikrinti paslaugų kokybę, tai reikalauja nemažai renovacijų. Tik po pagerinimų galėsime padidinti salių nuomos kainą. O nuoma – mūsų pajamų šaltinis. Didesnis pelnas Lietuvių Namams užtikrins didesnę paramą lietuvių organizacijoms. Mūsų tikslas – lietuvybės bei ją puoselėjančių organizacijų išlaikymas – nuo pirmų dienų lieka nepasikeitęs. Planuojame ir toliau pranešti apie mūsų daromus darbus ir rezultatus, dėkojame visiems už paramą.

Angelė Abromaitytė
LN valdybos pirmininkė