Toronto ‟Labdaros” slaugos namų žinios

ADVERTISEMENT

‟Labdaros” Auksinis pokylis praėjo sėkmingai. Visos sąskaitos suvestos ir galime pranešti, kad iš viso slaugos namams surinkta $55,309.31. Jau po pokylio gavome tris dosnias aukas: po $250 iš Louis ir Gražinos Matukų ir Rūtos Žilinskienės; $100 iš Paulos Gulbinas. Lėšos bus panaudotos įsigyti video (vaizdo) saugos sistemos įrangai, kuri bus pritaikyta slaugos namų viduje bei isoreje. Nuoširdi padėka pokylio komitetui, kuriam vadovavo Judita Kavaliauskiene, visiems pokylio dalyviams, aukojusiems laimikius varžytinėms, visiems, prisidėjusiems prie vakaro sėkmės bei atsiuntusiems ta proga slaugos namams auką. Jūsų dosnumas padės pagerinti mūsų gyventojų saugumą. AČIŪ!

Toronto Challenge “Labdaros” komanda jau surinko iš visų aukotojų lėšas. Galime pranešti, kad jie iš viso slaugos namams surinko $4,800. Už juos įsigysime labai reikalingas užuolaidas nuo saulės antrojo ir trečiojo aukšto valgykloms. Nuoširdus ačiū!

Labdaros fondo direktorių taryba posėdžiavo liepos 19 d. Eric Harela, slaugos namų administratorius, savo pranešime pabrėžė, kaip svarbu po 15 gyvavimo metų pradėti keisti jau senstančią įrangą. Šiuo metu svarbiausia pakeisti jau ilgiau nei numatyta tarnaujančias valgyklų virtuvių grindis. Siekiant taupyti išlaidas elektrai, keičiame visą slaugos namų apšvietimą į LED sistemą. Lovų užimtumas siekia 99%.

ACC valdymo įstaigos direktorė Lisa Hiscott pranešime apie finansus pabrėžė, kad iš sveikatos ministerijos gaunamos paramos nepakanka – pavyzdžiui, birželio mėnesio suvestinė rodė, kad buvo patirta trūkumų slaugymo reikmėms, maisto išlaidoms sumokėti bei energetikos, ypač elektros, išlaidoms. Pranešėja užtikrino, kad iki šiol “Labdara” sėkmingai tvarkosi, derindama metų pajamas su išlaidomis, nes griežtai laikomasi biudžeto.

Strateginio planavimo sesija. Direktorių tarybos vicepirmininkas Raimondas Smolskis pravedė planavimo pratybas, pagal kurias vasaros atostogų pertraukai uždavė “namų darbus” tarybos komitetams – iki sekančio posėdžio paruošti siūlomų darbų bei projektų sąrašą su siūloma prioritetine eile. Rugsėjo mėnesio posėdyje direktorių taryba iš to sąrašo siūlymų sudarys vienerių ir trejų metų strateginius planus, pagal kuriuos bus dirbama. Taip pat pagal numatomų priemonių svarbą bus nustatyti lėšų telkimo tikslai.

Kitas Labdaros fondo tarybos posėdis vyks rugsėjo 20 d.

Gabija