Toronte pagerbti Lietuvos diplomatai

Lapkričio 1 dieną Lietuvos ambasadorius Kanadoje Darius Skusevičius pratęsė ilgametes tradicijas ir pagerbė Lietuvos konsulus, veikusius ir palaidotus Toronte. Pagerbimo renginyje dalyvavo prelatas Edmundas Putrimas, gen. garbės konsulas Toronte Paulius Kuras, Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkas Kazimieras Deksnys, bendruomenės nariai bei mirusiųjų artimieji.

Vytautas Gylys dirbo Lietuvos generaliniu konsulu Toronte 1949-1959 metais. Buvo lietuvių diplomatas, teisininkas. 1932-1934 metais dirbo Klaipėdos krašto gubernatoriumi, diplomatinės karjeros metu taip pat dirbo Suomijoje, Estijoje, Karaliaučiuje, Danijoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje, Norvegijoje.

Dr. Jonas Žmuidzinas dirbo Lietuvos konsulu Kanadoje 1962-1989 metais. Diplomatas buvo plačiai žinomas mokslo žmogus, visuomenininkas, žurnalistas ir rašytojas, Lietuvių rašytojų draugijos narys.


Haris Lapas dirbo LR gen. garbės konsulu nuo pirmųjų Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo metų 1990 iki 2004, savo veikla ženkliai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės įtvirtinimo, Lietuvos narystės NATO siekių.

Liudas Matukas dirbo LR gen. garbės konsulu Toronte 2004-2008 m., savo veikla ir turimais ryšiais prisidėjo prie Lietuvos ir Kanados santykių stiprinimo, bendradarbiavimo su Kanados finansinėmis institucijomis.
Lietuvai praradus nepriklausomybę, Kanada niekada nepripažino Lietuvos aneksijos. Šioje šalyje veikė Lietuvos diplomatinis atstovavimas. V. Gylys palaidotas Park Lawn kapinėse, Toronte, J. Žmuidzinas, H. Lapas ir L. Matukas palaidoti Anapilio šv. Jono lietuvių kapinėse, Mississaugoje.

LR ambasados Kanadoje inf. ir ntrs.