Švęskime Lietuvos laisvę!

S.Katkauskaitė

Tokie raginimai skambėjo sveikintojų kalbose Lietuvos nepriklausomybės šventėje Anapilio sodyboje Mississaugoje vasario 29-tą dieną. Paminėti neeilinės šventės į salę susirinko beveik pusė tūkstančio tautiečių, daugelis vyresniojo amžiaus, ne vieną dešimtmetį laukusių tokio įvykio, ir jaunimo, kuriuos galima laikyti Lietuvos nepriklausomybės bendraamžiais. Jungtiniam vaikų chorui vadovaujant, oriai ir pakiliai nuskambėjo giedami Kanados ir Lietuvos himnai; po jų – kleb. N.Šmerausko malda – padėka už Tėvynės laisvę.

Tu – mažutė,/ tu telpi visa/ Į Čiurlionio karalių delnus…/ Tu – riekelė duonos kasdieninės /Ant pasaulio vaišių pilno stalo…/ Tu ant gaublio – mažas lopinėlis/, Žalgirio šarvų plieninis žvynas. /Pirčiupio liepsnos ir kraujo ženklas./ Ežerų dangaus tyriausias lašas. /Žalias rytas ant pilkų arimų, /Spindulių lietus aikštės erdvėj. /Tu – ant gaublio – padūmavęs gintaras /Su pušies kvapu ir kraujo atšvaitu… /Tiktai mūsų meilėj – tu didžiulė. /Mūsų delnuose tu – nesudeginama./ Mūsų ilgesy – brangiausia pasaka./ Mūsų akyse tu – saulės kraštas.

Šiomis Janinos Degutytės eilėmis programos vedėja Aldona Remesat pradėjo šventinę programą, pakvietusi garbės gen. konsulą Pauliu Kurą pristatyti šventės svečius – Lietuvos užsienio reikalų ministerį Liną Linkevičių, LR ambasadorių Kanadoje Darių Skusevičių, konsulę Kristiną Siniavskienę, URM atstovą Gediminą Kurą, KLB valdybos pirmininką Kazimierą Deksnį.

Ambasadorius D.Skusevičius pasveikino lietuvių bendruomenę su prasmingos šventės sukaktimi, priminęs, kad prie šiuolaikinės Lietuvos sėkmės didele dalimi yra prisidėjusi ir Kanados lietuvių bendruomenė. Kviesdamas visus ir toliau stiprinti ryšius su Lietuva, būti jos atstovais čia, Kanadoje, ambasadorius pristatė svečią Lietuvos užsienio ministerį Liną Linkevičių. L.Linkevičius vasario 27- kovo 1 d.d. Kanadoje lankėsi su oficialiu vizitu, susitiko su Kanados vyriausybės užsienio reikalų ir gynybos ministeriais bei parlamento atstovais, surasdamas laiko ir pokalbiui su “Globe and Mail” žurnalistu, apsilankymui Maironio lituanistinėje mokykloje, taip pat ir šioje šventėje. Linas Linkevicius pabrėžė, kad šiandieninė Lietuva yra stipri ir įvairiapusiškai auganti valstybė, patikima Europos ir svarbiausių tarpatlantinių sąjungų narė, dėkojo bendruomenei už lietuvybės išlaikymą ir didžiulę paramą Lietuvos nepriklausomybės siekiams. Kalbėtojas išsakė padėką Kanadai, kuri buvo ir yra patikima Lietuvos rėmėja daugelyje svarbių sričių, gyvenančius svetur kvietė išsaugoti vienybę su Lietuva.

KLB valdybos pirmininkas Kazimieras Deksnys pasveikino su švente, visus pakvietė į Šiaurės Amerikos XVI tautinių šokių šventę Filadelfijoje, padėkojo šio renginio finansiniam rėmėjui – Kanados lietuvių fondui.
Aušra Karkienė pristatė pagrindinį pranešėją rašytoją Antaną Šileiką. Buvęs pedagogas, Humber kolegijos kūrybinio rašymo programos vadovas, 6 knygų autorius, šiuo metu atstovauja Kanados lietuviams bendroje Lietuvos Seimo ir Pasaulio lietuvių komisijoje, dalyvauja jos darbe. A.Šileika papasakojo apie šios komisijos sudėtį, svarstomų temų ratą, aptardamas kiek plačiau svarbiausias – tai gimimu įgytos pilietybės išsaugojimas, užsienio lietuvių dalyvavimas Lietuvos rinkimuose, dėmesys ir pagalba etniniuose Gudijos ir Punsko kraštuose gyvenantiems lietuviams, emigracijos problemos ir į Lietuvą grįžtančiųjų sunkumai. Ne mažiau svarbus lietuvių kalbos ir kultūros bei tradicijų išsaugojimas visiems užsienyje gyvenantiems lietuviams; dar ne visi vaikai lanko lituanistines mokyklas, taip prarasdami galimybę išsaugoti savo lietuvišką tapatybę.
Toronto Kanados lietuvių bendruomenės pirmininkė Simona Rukienė, pasveikinusi su švente, padėkojo visiems prisidėjusiems prie šio renginio – programos, parodos, vaišių ruošos. Iš tiesų, surengti jaukią šventę arti pusės tūkstančio dalyvių nelengva užduotis, bet rengėjams puikiai pavyko. Neilga ir turininga šventės programa buvo nenuobodi: maloniai nuteikė tarp oficialių kalbų meninės programos intarpai, spausdintose programose išsamiai pristatyti kūriniai, atlikėjai ir vadovai ir kiti, prisidėję prie renginio ruošos. Scenoje keitėsi savi, bendruomenėje išauginti dainininkai, šokėjai, muzikantai. Pirmojoje koncerto dalyje dainavo Prisikėlimo parapijos vaikų ir jaunimo choras (vad. D.Biskienė, akomp. D.Radtkė, muzikos vadove D.Viskontienė), skambėjo gyvos, nuotaikingos įvairaus amžiaus vaikų grupių dainelės ir šokiai, lydimi plojimų. O vieną iš dainų – apie mažą mašinėlę – neiškentęs padainavo ir renginio svečias ambasadorius Darius Skusevičius, savo pasisakyme prisipažinęs, kad laisvalaikiu ne tik bėgioja, bet ir moka dainuoti. Patikėjome ir apsidžiaugėme, kad turime ne tik bėgiojantį, bet ir dainuojantį ambasadorių.

Anapilio vaikų ansamblis “Gintarėliai” (vad. D.Grigutienė, akomp. V.Špakauskienė) padainavo dvi lyriškas dainas apie Lietuvą. Scenoje juos pakeitė smagūs ir spalvingi jaunimo tautinių šokių ansamblio “Gintaras” (vad. R.Jonušonis) šokiai. Gera buvo matyti mažuosius šokėjus, šokančius žaismingą “Kačiukų” šokį, “Žalnieriuką ir “Linksmapolkę” bei vyresniuosius, grakščiai pašokusius “Gyvatarą” ar “Laikroduką” – auga graži šokėjų pamaina. Programą “ Žiežmarių polka” užbaigė “Atžalyno” (vad.I.Urniežius) vyresniųjų grupės šokėjai. Visų atlikėjų grupių vadovus rengėjai apdovanojo gėlėmis ir suvenyrais, žiūrovai padėkojo plojimais.
Programos pabaigoje svečiai – URM ministeris ir ambasados atstovai įteikė neseniai įsteigto apdovanojimo garbės ženklo “Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai” medalius adv.Joanai Kuraitei-Lasienei, ilgametei bendruomenės valdybos pirmininkei (dabar pavaduotoja), ir gen. garbės konsului Pauliui Kurui. Taip pat užsienio reikalų ministeris Tėviškės žiburių redaktorei perdavė vienintelio Kanadoje lietuvių laikraščio leidėjams – Kanados lietuvių kultūros draugijai “Žiburiai” ir redakcijai. Padėkos raštą, skiriamą Tėviškės žiburių leidybos 70-mečio proga už lietuviško žodžio sklaidą.
Muziejaus salėje susirinkusiųjų laukė Kanados lietuvių muziejaus-archyvo parengta apžvalginė paroda apie neužmirštamą Lietuvos laisvės pavasarį. Ant sienų iškabinti Sąjūdžio plakatai, Sąjūdžio kandidatų į Lietuvos likimą lėmusius rinkimus nuotraukos, pagaliau istorinio AT –Atkuriamojo seimo svarbiausiojo posėdžio archyvinės nuotraukos. Vienoje iš jų – salėje sėdinti istorinio įvykio liudininkė, Kanados lietuvių bendruomenės atstovė Gabija Petrauskienė, šalia jos – Gintė Damušytė, vėliau buvusi LR ambasadorė Kanadoje. Ne viskas tilpo šioje proginėje mini – parodoje: muziejaus archyve gausu nuotraukų, dokumentų, protokolų ir spaudos iškarpų apie Kanados lietuvių politinius veiksmus, neleidžiant pasauliui užmiršti apie okupuotą Lietuvą, tremtis, žmonių laisvės ir tikėjimo suvaržymus. Šiuos turtingus istorinius dokumentus matysime jau kitoje parodoje gegužės pabaigoje.
Lietuvos Nepriklausomybės šventė baigėsi jaukioje muziejaus salėje, apžiūrint parodą ar vaišinantis užkandžiais ir vynu, šnekučiuojantis su draugais ar pažįstamais apie tai, kas svarbu mūsų ir Lietuvos gyvenime.