Šventėme Lietuvos laisvę

ADVERTISEMENT

Kovo 26-osios, sekmadienio popietę, Anapilio sodybos salėje Kanados lietuvių bendruomenės Toronto apylinkės valdyba surengė šventinį abiejų Lietuvai svarbių nepriklausomybės datų – Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios metinių minėjimo šventę. Šventė prasidėjo Kanados ir Lietuvos himnais, kurių giedojimui vadovavo šeimyninis trio: sesutės Liepa ir Lyra, jų mama Vilija Špakauskienė (fortepijonas). Lietuvos kankinių parapijos klebonas N.Šmerauskas kartu su palaiminimu perskaitė „Maldą už Tėvynę“, dažnai kartotą tais sunkiais nelaisvės metais. Kaip poetiškas 1990 m. kovo 11 d. priminimas nuskambėjo Justino Marcinkevičiaus eilėraštis „Diena atrištom akim“, kurį padeklamavo Viktorija De Iuliis, Programos vedėjas Dovydas Guzevičius perskaitė Lietuvos ambasadoriaus Kanadoje Dariaus Skusevičiaus sveikinimo laišką šventės dalyviams. KLB Krašto valdybos narė Virginija Zubrickienė priminė, kokia kaina yra ginama laisvė ir nepriklausomybė Ukrainoje,  pakvietė visus ir toliau remti ukrainiečių pastangas siekti pergalės. Ji taip pat pabrėžė, kad išeivijos lietuviams, daug prisidėjusiems prie Lietuvos laisvės atgavimo, dabar svarbus kitas tikslas – saugoti lietuvišką tapatybę, perduodant kalbą, lietuviškas tradicijas ir kultūrą savo vaikams. Apie Lietuvos ir išeivijos ryšius kalbėjo rašytojas Antanas Šileika. Jis taip pat yra ir Kanados lietuvių bendruomenės atstovas bendroje Lietuvos seimo ir PLB  komisijoje, kuri posėdžiauja Vilniuje, Seimo rūmuose. A.Šileika papasakojo apie šios visuomeninės komisijos veiklą, stiprinant pasaulio lietuvių ir Lietuvos ryšius, rūpinantis Lietuvos įvaizdžiu pasaulyje ir kitais išeivijai svarbiais reikalais. Šiuo metu komisija ypač daug dėmesio skiria svarbiausiam tikslui – sėkmingai surengti referendumą dėl galimybės turėti dvigubą pilietybę. Jis pakvietė visus Lietuvos piliečius kuo aktyviau dalyvauti šiame referendume, kuris turėtų vykti 2024 m. gegužės 12 dieną.

A.Šileika taip pat prisiminė Kanados lietuvių bendruomenės dešimtmečiais trukusias pastangas ir veiklą, ginant Lietuvos nepriklausomybės atstatymo viltį, jų tikėjimą laisvos Lietuvos ateitimi. Prisiminimais jis visus sugrąžino į 1990 metų kovo 11 dieną Toronto Lietuvių namuose, visiems kartu laukiant pačios svarbiausios žinios apie istorinį Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos (dabar Seimo) sprendimą. Rašytojas prisipažino: tai neužmirštama akimirka, kai tuometinio ryšio priemonėmis galėjo klausytis tiesioginio pranešimo apie balsavimo eigą ir jo istorinį rezultatą. Lietuvių namų salė turbūt nematė tiek laimingų žmonių kaip tą dieną – apsikabinę bučiavosi nepažįstami ir pažįstami, buvo ir šypsenų, ir ašarų. Jau išėjusių amžinybėn bendruomenės žmonių ir mūsų viltys pasiteisino: Lietuva šiuo metu priklauso Europos laisvų valstybių bendrijai, tai šiuolaikinė valstybė.

Rašytojas papasakojo susirinkusiems apie naujausią savo romaną, “Some Unfinished Business“, parašytą anglų kalba. Artimiausiu metu jis bus išverstas į lietuvių kalbą. Romaną buvo galima įsigyti renginio metu ir netgi gauti autoriaus įrašą.

 

Į visą sklandžiai rikiuojamą programą įsiterpė viena neplanuota staigmena. Paaiškėjus, kad būtent tą dieną rašytojas Antanas Šileika mini savo 70-ąjį gimtadienį, salėje nuaidėjo daugiabalsis tradicinis sveikinimas „Ilgiausių metų“.

O paskui sceną užpildė atlikėjai – gabus ir talentingas lietuvių bendruomenės jaunimas. Liepa, pritariant Lyrai (smuikas) ir mamai Vilijai (fortepijonas) padainavo „Esi dangau“, vėliau Liepa prie fortepijono pakeitė mamą, paskambinusi nuotaikingą Claude Debussy „Golliwog‘s Cakewalk“. Įspūdingai nuskambėjo ir Daniaus Verbylos atliktas S.Rachmaninov Prelude Opus 3# 2. Daina Babeckaitė skambino L. van Beethoven Sonatą #11 in B Major.

Spalvingi ir grakštūs Toronto lietuvių jaunimo šokių ansamblio „Gintaras“ šokėjai visada laukiami scenoje. Šis lietuviškų šokių ansamblis įsteigtas 1955 metais, pirmoji mokytoja buvo A. Liškūnaitė-Milienė. Daugelį dešimtmečių šokėjus pakaitomis mokė V. Turūta, R.Krasauskaitė, J. ir R.Karasiejai. Po 2005 metais įvykusio “Gintaro” 50-mečio koncerto, išėjus ilgametei ansamblio vadovei Ritai Karasiejienei, meno vadovo pareigas perėmė Romas Jonušonis. „Gintaras“ – tikras Kanados lietuvių kultūros ambasadorius dainų ir šokių šventėse Lietuvoje ir Šiaurės Amerikoje, iškilminguose bendruomenės renginiuose, pasaulinėje parodoje. „Gintaras“ yra aplankęs nemažai pasaulio valstybių, bet visada smagiausia koncertuoti namuose, kai žiūrovų salėje sėdi seneliai, tėvai, kaimynai ar draugai. Šiame koncerte  šoko studentų, vyresniųjų vaikų ir jaunių šokėjų grupės. Polkos žingsniu ar smagiais rateliais sukosi studentų ir vyresniųjų vaikų grupės, nuo jų neatsilikti stengėsi ir patys jauniausieji šokėjai. Programai pasibaigus, nuoširdūs plojimai buvo skirti ir šokėjams, ir jų vadovams Romui Jonušoniui bei Ramonai Kaminskaitei ir kitiems. Toronto KLB valdybos pirmininkas Darius Sonda padėkojo visiems programos dalyviams ir klausytojams, visus pakvietė į šventines vaišes muziejaus salėje. Jas parengė O.Rėkienė su padėjėjomis. Po praėjusios pandemijos varžymų buvo smagu pamatyti, kad esame pasiilgę prasmingo buvimo kartu. Ačiū rengėjams už tokią bendrystės šventę!

ADVERTISEMENT