Kanados lietuvių dienos Otavoje – apie būsimą šventę pokalbis su Kristina ir Aleksandru

Advertisement
parama

Jau pasibeldė į mūsų namų duris naujieji 2017 metai. Tikriausiai daugelyje šeimų yra aptariami atlikti darbai, kelionės, atostogos ir planuojama ar svajojama, ką norėtume nuveikti šiais metais, kurie mums, gyvenantiesiems Kanadoje, siūlo daug įvairių smagių suėjimų, festivalių, koncertų, nes mūsų valstybė švęs 150-ąjį gimtadienį. Šventiniai renginiai vyks visus metus, o mūsų, lietuvių, indėlis į tą gimtadienio šventę yra Lietuvių dienos Otavoje, 2017 m. liepos 28-30 d.d. Horticulture pastate, Lansdowne parke. Tai tiek ir tereikia: pasiimti kalendorių ir pasižymėti tą datą, tada tuoj pat užsisakyti viešbutį ar skambinti pažįstamiems ir prašytis nakvynės arba būti kūrybingiems ir sugalvoti kitus nakvynės planus, bet būtinai dalyvauti šiame lietuvių renginyje.

Kanados Lietuvių dienas organizuoja Montrealio lietuvių bendruomenės atstovai, muzikai Kristina Kliorytė ir Aleksandras Stankevičius (Alexandre Stanké), kurie šioms pareigoms buvo pakviesti Lietuvos ambasados Kanadoje. Perskaitę Nijolės Benotienės pokalbį su Kristina ir Aleksandru tikrai įsitikinsite, kad šventėje turite dalyvauti ne tik Jūs, bet pasikviesti ir visas gimines ir draugus.

Jūs esate pagrindiniai šventės organizatoriai. Žinome, kad šventė vyks šiemet, liepos 29 d., Otavoje. Pakvietimus išsiuntėte meno kolektyvams, muzikos gaidas paruošėte, kokie darbai dar liko?

Pačią svarbiausią šventės dieną – liepos 29-ąją, šeštadienį, šalia meninės programos dalies, dienos metu, taip pat planuojami lietuviškų rankdarbių pristatymai ir užsiėmimų stotelės, mugė, lietuviško maisto virtuvė ir baras, dailės paroda ir Lietuvos turizmo pristatymas. Vakare – specialus pokylis ir šokiai, grojant puikiam ansambliui.

kristina1
Muz. Kristina Kliorytė

Kiek laiko skiriama Lietuvių paveldo dienoms, ir koks tvarkaraštis?

Lietuvių dienoms numatyta liepos 28-30 d.d., nuo penktadienio iki sekmadienio. Penktadienis – įsikūrimo ir susipažinimo vakaras.

Šeštadienis – pagrindinė diena. Ryte vyks repeticijos ir pasiruošimai. Nuo vidurdienio prasidės pasirodymai, kas pusvalandį keičiantis šokėjams, giedoriams, vaikų pasirodymams ir t.t., iki 5 v.p.p. o 5-tą valandą bus šventės finalas. Nuo 6 iki 7.30 v.v. bus kokteiliai ir šiandienos lietuvių dailininkų “Vernissage” paroda, 7.30 v.v. pokylis.

Sekmadienį – Mišios, o po jų – BBQ (kepsnių vaišės). Šventę planuojame taip, kad atvykus bet kuriuo laiku, mūsų svečiai lengvai galėtų įsijungti į smagią šventės nuotaiką: padainuoti, susipažinti, pabendrauti, pašokti, pasidžiaugti.

 

Muz. Aleksandras Stankevičius
Muz. Aleksandras Stankevičius

Kas atsiliepė į kvietimą dalyvauti Lietuvos meno šventėje?

Visi Kanados chorai, kiek tik jų yra, ir geras būrys tautinių šokių ansamblių teigiamai atsiliepė į kvietimą. Džiaugiamės sulaukę suaugusiųjų ir vaikų atstovų iš visos Kanados: Toronto, Londono, Otavos, Montrealio, ypač pasiryžusių atvykti iš tolimo Edmontono ir Kalgario. Iki šiol iš viso turime 280 dalyvių.

 

Kas jiems parinko programą? Ar kiekvienas atliks savo pasirinktą programėlę, o Jūs tik nustatysite laiką?

Vaikų ir suaugusiųjų chorai jungsis į bendrą programą, kaip įprasta Dainų šventėse. Repertuarą rinkome Aleksandras ir aš, remdamiesi paskutinių dainų švenčių programomis (Išeivijoje 2006, 2010, 2015; Lietuvoje 2009, 2014), taip pat chorų gausiu repertuaru nuo 1980-tų metų. Natų knygos jau išsiųstos. Kartais naktimis sunku užmigti, nes galvoje be sustojimo dainuoju repertuaro dainas, o širdis pradeda vis smarkiau plakti, ir šį “radiją” darosi sunku išjungti, nes esame labai susirūpinę būsimu puikiu renginiu.

Šokių dalies programai vadovauja torontietis Romas Jonušonis, XIVosios Tautinių šokių šventės Bostone 2012 m. meno vadovas. Dėl vietos trūkumo ne visi šokėjai šoks tuo pačiu metu, nes salėje yra vietos vienam, dviem kvadratams. Visas pasirodymas bus paskirstytas pagal 30 minučių tvarkaraštį, o pabaigoje visi dalyviai jungsis kartu.

Šventė vyks sostinėje, ir ją aplankys daug kanadiečių, nebūtinai lietuvių. Kaip užtikrinsite aukštą kolektyvų pasiruošimo lygį? Gal važiuosite į apžiūras, gal
prašysite atsiųsti video įrašus?

Visų pirma, labai pasitikime vadovais, savo kolegomis, su kuriais palaikome artimą ryšį. Dažnas pasišnekėjimas “kaip sekasi?” labiausiai svarbus pasiruošimo lygio išlaikymui. Taip pat esame numatę aplankyti grupes Otavoje, Toronte ir Montrealyje. Norėtųsi aplankyti visus, bet Kanados atstumai per dideli.

Ryšiai yra ne tik el.paštas ir telefonas, o ir video pokalbiai (Skype), kur galima vienam kitą ir išgirsti, ir matyti. Chorams esame paruošę dainų mokymosi įrašus, kad choristai galėtų klausytis ir mokytis ir po repeticijų. Mažesniems lygių balsų kolektyvams paruošti įrašai, kad galėtų repetuoti su kitais balsais (pvz. moterų kolektyvui paruošti įrašai, kur girdisi vyrų balsų harmonija). Mes viliamės, kad kiekvienas užsiregistravęs dalyvis jaus asmeninę atsakomybę uoliai mokytis visus metus ir gerai pasiruošę bus išeivijos lietuvių kultūros ‟ambasadoriais” Otavoje liepos mėnesį.

Kokie Lietuvių dienų pagrindiniai tikslai? Ką planuojate tokiu renginiu pasiekti?

Jų yra keli:

Kanados visuomenę supažindinti su Lietuva, jos tradicijomis ir papročiais, šokiais ir dainomis. Kanados lietuvių dienos, kaip dalis Kanados 150-mečio renginių, puiki proga pristatyti lietuvišką kultūrinį paveldą plačiai Kanados bendruomenei (lietuviams ir nelietuviams). Dalyviai išgirs išskirtinius lietuvių dainų sąskambius, pasigardžiuos lietuviškais skanėstais, atsigaivins lietuvišku alumi, išbandys savo gabumus margindami margučius, suks lietuviškus ratelius, vainikais puoš galveles, pasigėrės lietuvių menu ir Lietuvos vaizdais.

Suburti ir sustiprinti ryšį tarp Kanados lietuvių. Kanados lietuvių dienos – tai puiki proga atnaujinti senas pažintis ir susirasti naujų draugų, pasidžiaugti turtingomis mūsų tautos vertybėmis. Suvažiuosime į Otavą iš visų Kanados miestų. Nors savose bendruomenėse tikriausiai koncertuojame dažnai, tačiau, lietuvių bendruomenėms mažėjant, proga pasirodyti kitur pasitaiko retai. Otavoje po vienu stogu bus viskas kartu: šokėjai, dainininkai, muzikantai, menininkai, amatininkai ir kt.

Atrasti ir iškelti Kanados lietuvių bendruomenės talentingus žmones. Nemažai kalbėjome apie šokį ir dainą, bet norime vėl pabrėžti, kad bus meno paroda, rankdarbių pristatymai, mugė, maisto virtuvė. Negalime atsistebėti, kad pradėjus tik truputį klausinėti sužinome, kad tas žmogus akordeonu groja, anas grybukus moka gaminti, kitas alų importuoja, kitas audžia, margučius margina, moka šiaudinukus daryti, ar iš gintaro juvelyrinius papuošalus veria, dar kitas paveikslus tapo ir t.t. Laukiame su šiais žmonėmis susipažinti. Jeigu šio straipsnio skaitytojas turi kokį talentą (ar talentingą draugą) mielai lauksime jūsų atsiliepimo ir netrukus išsiųsim daugiau informacijos apie tai.

Kanados 150-to gimtadienio proga patiems pasidžiaugti išlaikius tautines-kultūrines vertybes. Galiausiai, ši šventė tai nuostabi proga mums visiems pasidžiaugti, išlaikius kalbą ir tradicijas, proga atnaujinti senas pažintis ir susirasti naujų draugų.

Su Aleksandru ir Kristina (Montrealis) susirašinėjo Nijolė Benotienė (Torontas)