Salomėja Pargauskas (1914 kovo 25 d. – 2021 lapkričio 8 d.)

Ilgaamžę tautietę palydėjus

A.a. Salomėja Pargauskas, eidama 108-uosius gyvenimo metus, mirė lapkričio 8 d. Dearness slaugos namuose, Londone. Čia Ji praleido apie dvejus metus ir buvo rūpestingai lankoma vaikaičių Jono ir Petro Laansoo. Laidotuvių apeigos vyko lapkričio 12 d. Mississaugoje, Anapilio lietuvių sodybos Lietuvos kankinių šventovėje. Mišias atnašavo kun. Nerijus Šmerauskas, velionės palydėti susirinko nemažas būrys artimųjų. Palaidota šalia vyro Prano (1990) Anapilio Šv. Jono lietuvių kapinėse. Tose pat kapinėse ilsisi ir Jos mylima dukra Nijolė (1999). Salomėja ir po artimųjų netekčių išliko stipri ir optimistė. Liūdnesnes valandėles lydėjo Jos mėgstamos senovinės lietuviškos dainos. Buvo gimusi Lietuvoje, Radviliškio rajone, muziką mėgstančioje šeimoje.

Gyvendama Londone ir būdama dar geros sveikatos, Salomėja aktyviai dalyvavo KLB Londono apylinkės parengimuose, turėjo gražų balsą ir daugelį metų dainavo Londono lietuvių chore “Pašvaistė”. Iki pat gyvenimo pabaigos Salomėja išliko šviesaus proto ir gyveno prisiminimais iš maloniai praleisto laiko su šeima ir draugais Floridoje. Su dukra Nijole aplankėsi Japoniją ir Tailandą, šios kelionės Jai paliko nepamirštamą įspūdį.

Vaikaičių Jono ir Petro Laansoo pageidavimu Jų močiutės Salomėjos atminimui galima aukoti Dearness slaugos namams ar Kanados Huntington ligų draugijai.

Tikiu, kad velionė Salomėja su Angelų chorais toliau giedos mums Amžinybės giesmes.

 

Aldona Valaškevičienė, London, ON