Sėkmingas Prisikėlimo kredito kooperatyvo BBQ ir Vilties Bėgimas Toronte

ADVERTISEMENT

2013 metais kun. Juozapas Marija Žukauskas paprašė Prisikėlimo parapijos šeimų sekcijos rengti “Vilties bėgimą” – panašų, koks vyksta Lietuvoje. Taigi, susibūrė stipri komanda – Elenutė Stankutė-Lelienė, Lilly Liaukutė, Audra Rusinaitė, Laura Mekaitė-Zownir, Onutė Stanevičius-Mills. 2014 m. bėgimui vadovavo Vaiva Kuraitė, 2015 m. – Ana ir Ramona Kaminskaitės. 2016 metų “Vilties bėgimas”, jau ketvirtasis, įvyko birželio 11 d. Užsiregistravo beveik 100 ėjikų ir bėgikų.

2016 m. organizacinis komitetas: kun.Aurelijus Kasparavičius, OFM, Irena Banytė, Julytė Enskaitis-Cropper, Indrė Freimanaitė-Ashley, Laura Mekaitė-Zownir, Lilly Liaukutė, Indrė Patkačiūnienė, Onutė Slivinskienė, Laima Underienė, Daina Valadkienė, o vadovavo “Vilties bėgimui” Onutė Stanevičius-Mills. Esame dėkingi rėmėjams Prisikėlimo ir “Paramos” kredito kooperatyvams, Toronto policijai, KLJS, Maironio mokyklai, Rimai ir Rick Dresher (Affiliated Insurance), Leo Rautinš, Aleksui (Baltic Foods), Daivai Dalindai, Danai Biskienei (Arbonne), dr. Styka, Bonny ir Shanny Hill.

Atidarymo iškilmės prasidėjo Lietuvos ir Kanados himnais bei malda. Paskelbus taisykles, 12 val. buvo duotas ženklas pradėti. Toronto policija lydėjo bėgikus 5 km ir 1 km trasoje, o savanoriai, palaikydami padrąsinančiais šūksniais, rodė bėgikams kelią. Po bėgimo visi dalyviai rinkosi Prisikėlimo parapijos salėje, kur įvyko Prisikėlimo kredito kooperatyvo kepsnių (Barbeque) popietė.

Surinkta $8,183. Nuspręsta Prisikėlimo parapijai paaukoti $500 už paramą ir pagalbą, o visi likę pinigai, atėmus $490 išlaidas už marškinėlius, iškeliaus Šv. Pranciškaus onkologijos centrui Klaipėdoje.

Gausiai paaukojo V. ir A. Stanevičiai: $300 a.a. Irenos Baleišis atminimui ir $100 a.a. Ksavero Ratavičiaus atminimui; $270 – Rūta Girdauskaitė; $150 – Edis Janeliūnas (iš Saskatchewan). Leo Rautinš paaukojo du bilietus į “Raptors” varžybas tyliajai loterijai. Visi iš tyliosios loterijos gauti pinigai paskirti onkologijos centrui Klaipėdoje.

Daugiausia pinigų surinko Audra Mills, Eugenijus Krikščiūnas, kun. Aurelijus Kasparavičius OFM. 1 km pirmieji įveikė Antanas Balaišis, Aistis Meiklejohn, Gintas Pabedinskas, Tadas Valadka, o 5 km greičiausiai nubėgo Aleksas Valadka, Vytas Banys, Ričardas Kalendra.

Komitetas dėkoja visiems, kurie prisidėjo ir parėmė „Vilties bėgimą” Toronte. Prisikėlimo parapijos šeimų sekcija džiaugiasi, kad kitais metais “Vilties bėgimą” rengs Kretingos stovyklos sekcija!

“Vilties bėgimo” vadovė Onutė Stanevičius-Mills

Invalid Displayed Gallery

Photos by Peter Foy

RCU BBQ and „Run of Hope” in Toronto was a success!

On June 11, the Resurrection Credit Union held their 5th annual BBQ. It was a beautiful day for the BBQ that tied in with the „Run of Hope Toronto” 5km run and walk.

The event attracted many of the RCU members and the Lithuanian community to support the run. Over 200 guests were in attendance this year under sunny skies. There was a free BBQ, bouncy castles and obstacle courses for the kids. It was a multi-generational event for the whole family.

All funds raised went to support the operations and maintenance of the St. Francis Cancer Support Centre in Klaipeda.