• Pasirinkite prenumeratą pagal pašto pristatymo būdą. Jeigu norėtumėt pridėti auką, malonėkite pasirinkti "rėmėjo" prenumeratą.x:
  • REGULIARI PRENUMERATA / METAMS
  • paprastu paštu: $851 klasės paštu: $135skaitmeninis el. paštu (PDF formate): $85
  • RĖMĖJO PRENUMERATA
  • paprastu paštu: $1051 klasės paštu: $155
  • Į UŽJŪRIUS
  • paprastu paštu: $105 (KAN)oro paštu: $185 (KAN)
  • JAV
  • paprastu paštu: $105 (JAV)rėmėjo - paprastu paštu: $125 (JAV)1 klasės paštu: $165 (JAV)
  • Prenumerata apmokama čekiu išrašytu TĖVIŠKĖS ŽIBURIAMS, bankeliuose, arba Interac e-transfer (Kanadoje) siunčiant el.paštu: [email protected]
  • Siunčiu čekį
   “TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI”
   2185 Stavebank Rd.
   Mississauga ON L5C 1T3
  • Pervesiu sumą į kredito kooperatyvą
  • Vardas *
  • Email *
  • Adresas *
  • Miestas *
  • Pašto kodas *
  • Provincija-valstija *
  • Šalis

  X