Po ilgos veiklos į pensija išėjo Tėviškės žiburių redaktoriai Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė ir Česlovas Senkevičius

Kanados lietuvių kultūros draugija “Žiburiai” ir lietuviškosios spaudos rėmėjai bei bičiuliai gruodžio 15 d. surengė ilgamečių Tėviškės žiburių redaktorių Česlovo Senkevičiaus ir Ramūnės Sakalaitės-Jonaitienės pagerbimo iškilmes.

Po daugiau kaip dviejų dešimtmečių darbo lietuviškoje spaudoje abu spaudos veteranai atsisveikino su redaktorių pareigomis. Jie perduoda laikraščio redagavimo darbus į kitas rankas, pažadėję ir toliau likti nuoširdžiais bendradarbiais.

Šis vakaras puošnioje ir jaukioje Anapilio sodybos, parodų salėje tapo ir prisiminimų, ir padėkų, ir gražaus bendravimo švente. Susirinkusius pasveikino kultūros draugijos “Žiburiai” valdybos pirmininkė Giedra Paulionienė, tolimesnę iškilmingo vakaro kalbų rikiuotę patikėjusi valdybos narei Aušrai Karkienei.

Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė kalboje apie dviejų darbo dešimtmečių patirtį atskleidė ne tik savo literatūrinę, bet ir aktorinę prigimtį, vaizdingai pasakodama apie bendro darbo ir gautų pamokų atsiminimus. R. Jonaitienė pabrėžė, kokie svarbūs ir reikšmingi buvo darbo šalia talentingo redaktoriaus Č. Senkevičiaus dešimtmečiai. Skautų leidiniuose įgyta patirtis, rašytojo meistriškumas pravertė, trumpinant ilgiausius rašinius, atkakliai vejant iš jų svetimžodžius, ieškant jų pakeitimui vaizdingo lietuviško žodžio ar išsireiškimo.

Skaitytojų dėkingumas ir dėmesys – tai didžiausia padėka už ilgus darbo dešimtmečius, per kuriuos išleista 1,500 Tėviškės žiburių numerių.

Apie Ramūnės Sakalaitės-Jonaitienės darbo spaudoje du dešimtmečius kalbėjo artima bičiulė Joana Kuraitė-Lasienė. Darbas redakcijoje prasidėjo, jau paauginus vaikus Liviją ir Tomą, tačiau prieš tai jau, tegul ir netiesiogiai, buvo tiesiamas kelias į lietuvišką spaudą. Jį pradėjo tėvelis Balys Sakalas, buvęs vienas iš aktyviausių šio dabar vienintelio Kanadoje lietuviško leidinio steigėjų ir rėmėjų, mama Salomėja Sakalienė – lietuvių kalbos mokytoja Maironio lietuviškoje mokykloje. Nors Ramūnė studijoms pasirinko prancūzų kalbą, tačiau lietuvių kultūra ir kalba, tradicijos, puoselėtos šeimoje, be abejonės, turėjo įtakos pasirinkimui.

Redakcijoje, kur dirba tik keletas žmonių, nelengva apibrėžti pareigas, dirbama tai, kas reikia. Ir Ramūnei šalia redaktorės darbo, administracinių, viešųjų ryšių, teko rūpintis ir techniniais dalykais. Perėjus prie skaitmeninės laikraščio leidybos, teko ieškoti šiuolaikiškesnių techninių galimybių, naujų informacijos sklaidos kelių. Ir štai šiandien skaitmeniniai TŽ jau spalvoti, veikia ne tik tinklalapis, bet ir veidaknygė (Facebook).

Garbės gen. konsulas Paulius Kuras abiems redaktoriams padėkojo už ilgametį darbą, redaguojant vienintelį Kanadoje lietuvišką laikraštį, puoselėjant taisyklingą lietuvių kalbą, išlaikant istorinę atmintį ir laikraščio puslapiuose atspindint daugiasluoksnį bendruomenės ir jos žmonių gyvenimą. Konsulas taip pat perskaitė ir įteikė redaktoriams Č. Senkevičiui ir R.Sakalaitei-Jonaitienei Lietuvos ambasadoriaus Kanadoje Vyt. Žalio padėkos raštus už ilgametį kūrybinį darbą, leidžiant vienintelį Kanadoje lietuvišką laikraštį, nuoseklią katalikiškos kultūros ir lietuvių kultūros bei kalbos sklaidą, lietuvių istorinės atminties stiprinimą.

Kultūros draugijos valdybos pirmininkė G. Paulionienė visų susirinkusiųjų vardu įteikė atminimo dovanas ir gėlių puokštes lietuviškos išeivijos spaudos veteranams. Netrukus savo gimtadienį sausio mėnesį minėsiančiam Č. Senkevičiui buvo sudainuota “Ilgiausių metų”, o rašytojas atsilygino, perskaitydamas šiai progai skirtą savo eilėraštį.

Invalid Displayed Gallery

Po iškilmingų sveikinimų buvo pristatyti darbus perimantys Tėviškės žiburių redaktoriai: jau 10-uosius metus savaitraštyje dirbanti Sigina Katkauskaitė ir naujoji jos padėjėja pedagogė lituanistė Rima Žemaitytė-De Iuliis bei techninė redaktorė Akvilė Minkevičienė, tinklalapio www.tevzib.com redaktorė Andrea Benotaitė. Joms palinkėta ir toliau tęsti geriausias TŽ leidybos tradicijas.

Po Lietuvos kankinių parapijos klebono kun. Vyt. Staškevičiaus invokacijos vakaro dalyvius skania vakariene vaišino šeimininkė Janina Gurklienė, saldumynais – ir Irena Pečiulienė.

Visi vakaro svečiai turėjo progos įrašyti savo palinkėjimus išeinantiems redaktoriams; jų būta įvairiausių: rašytojui Č. Senkevičiui palinkėta dar vienos knygos (ne veltui buvo dovanota amžinoji plunksna) apie sutiktus žmones, laiko permainas; naujas pareigas jau turi ir redaktorė Ramūnė Sakalaitė-Jonaitienė – trijų mėnesių vaikaitei Tilijai (sūnaus Tomo ir Julijos dukrai) labai reikia močiutės dėmesio ir meilės, daug kitų atidėtų sumanymų.

S.K.