Pasaulio Lietuvių bendruomenė ruošiasi ateičiai – kuriamas fondas

Kanadiečiui prel. Edmundui Putrimui
ADVERTISEMENT

Šių metų liepos 1-4 dienomis Nidoje vykusio Pasaulio lietuvių bendruomenės (PLB) suvažiavimo metu PLB valdyba nusprendė įkurti PLB Ateities Fondą po Lietuvių Fondo stogu. Šio fondo palūkanos bus naudojamos išeivijos lietuvių ateičiai.

Fondo tikslas panaudoti palūkanas užtikrinti Lietuvių Chartijoje bei Konstitucijoje numatytų tikslų ir uždavinių vykdymui siekiant išsaugoti lietuvybę. Vienas iš svarbiausių istorinių tikslų yra išlaikyti lietuvių kalbos mokymą pagal vieningą švietimo sistemą išeivijoje.

Fondui įsteigti reikia 10 000 JAV dolerių aukų, tad PLB ieško geraširdiškų pradinių mecenatų, kurie sutiktų paaukoti lietuviškajai veiklai mažiausiai po 1, 000 JAV dolerių. Šie mecenatai bus vadinamieji auksiniai mecenatai, jų vardai ir pavardės bus skelbiami  PLB almanachuose. Jūsų kapitalas liks lietuviškai veiklai, bus naudojamos tik palūkanos.

Jau du žymūs išeivijos lietuviai yra prisidėję prie šios akcijos. Esame jiems labai dėkingi.Jeigu iki šių metų lapkričio galo atsirastų dar mecenatų, turima suma jau sudarytų 5,000 JAV dolerių. Dar vienas asmuo yra pasiruošęs pridėti likusius 5,000 JAV dolerių. Tada  Fondas bus įsteigtas.

Kviečiame prisidėti prie šios akcijos iki lapkričio pabaigos ir tapti ‘auksiniais mecenatais’. Aukoti galima elektroniniu būdu arba čekiais (JAV doleriais). Labai svarbu nurodyti savo vardą, pavardę.

Čekius adresuoti: Lithuanian World Community, Inc.

Čekius siųsti:
Lithuanian World Community, Inc.
c/o Dr. Edward Bubnys
Treasurer LWC
289 Abbott Run Valley Road
Cumberland, RI 02864 USA

Elektroniniu būdu:

PLB sąskaita Amerikoje

 

Wire Instructions

(Pavedimu per banką)

 

Receiving Institution:
Citizens Bank (Bankas gavėjas)
1 Citizens Drive, Riverdale, RI 02915, USA

Routing No.  ABA: 011500120                                                      
SWIFT: CTZIUS33

Receiving Institution (priimančioji institucija / gavėjas): 
Taupa Lithuanian Federal Credit Union
368 West Broadway
South Boston
MA 02127, USA                                               

Telephone number / Telefono numeris: 1-617-269-1450
Account Number (sąskaitos nr.): 1107068980

For Final Benefit Of (Gavėjas) Taupa Lithuanian Federal Credit Union
Special Instructions (pervedimo paskirtis): Customer’s Name and Account Number (perdavėjo vardas, pavardė; gavėjo vardas, sąskaitos numeris)
Gavėjas: Lithuanian World Community 
ACCOUNT # (sąskaitos numeris): 101684               

 

Informacija:
Eglė Garrick

PLB Finansų ir lėšų telkimo komisijos pirmininkė

[email protected]