“Paramos” metai sėkmingi! 64-to metinio ataskaitinio susirinkimo santrauka

Advertisement

Kovo 8 dienos vakarą Toronto Lietuvių Namuose įvyko „Paramos“ kredito kooperatyvo 64-asis metinis ataskaitinis susirinkimas, į kurį susirinko beveik 100 kooperatyvo narių.

Susirinkimą pradėjo ir visus pasveikino „Paramos“ valdybos pirmininkė Rita Urbonavičius. Ji pristatė ir kitus valdybos narius: vicepirmininką Kęstutį Draudvilą, sekretorių Arūną Morkūną, valdybos narius Tomą Kurą, Audrių Vaidilą, revizijos komiteto narius Edmundą Pamataitį ir Janę Macijauskaitę. MNP LLP išorės revizorių įstaigai atstovavo Joe Bates, o vidaus – Rick Belsby. Deposit Insurance Corporation of Ontario (DICO) arba indėlių draudimo verslovei atstovavo Roman Sochaniwsky ir šios įstaigos vadovas Andy Propawa. Į susirinkimą atvyko ir Toronto Prisikėlimo kooperatyvo valdybos pirmininkas Jurgis Valaitis, valdybos narys Marius Rusinas, gen. direktorė (CEO) Linda Moroz, vyriausioji finansų buhalterė Violeta Jonušonienė. Hamiltono kredito kooperatyvui “ Talka” atstovavo valdybos pirmininkas Marijus Gudinskas ir valdybos narė Karolina Zanon.

Valdybos pirmininkė pristatė ir „Paramos“ kredito kooperatyvo vadovus bei darbuotojus: gen. direktorių (CEO) Tarmo Lõbu, vykd. direktorę Nijolę Lewington, paskolų direktorę Ramunę Beattie, buhalterę Dalią Jankauskaitę, turto vadybos direktorių Andrių Utz ir įstatų vadovą Praną Vilkelį.

Invalid Displayed Gallery

Valdybos pirmininkė R. Urbonavičius savo pranešime atkreipė dėmesį, kad pradedant 65-uosius veiklos metus „Parama“ nenutolo nuo pagrindinių vertybių ir toliau lieka ištikima steigėjų principams. Kooperatyvas išlaiko mažesnes paskolų palūkanų normas ir didesnius investicijų palūkanų kursus, neima jokių kasdieninės bankininkystės mokesčių už paslaugas. Savo kapitalą išlaiko pagal vyriausybės nustatytus reikalavimus ir kasmet dalį savo gauto pelno grąžina nariams.

„Parama“ ir toliau yra pasiryžusi, kalbėjo pranešėja, remti lietuvių bendruomenę ir organizacijas. Praėjusiais 2015 metais buvo skirta $53,000 jų veiklai: jaunimo grupėms – 22%, sporto klubams – 13%, kultūros ir meno organizacijoms, parapijoms ir religinėms organizacijoms, krašto valdybai – po 14%, ir likusieji 18% išdalinti „Labdaros“ slaugos namams ir kitoms organizacijoms. Smagu išgirsti, kad „Parama“ ir toliau įsipareigoja naujomis paslaugomis ir puikiu aptarnavimu patenkinti narių lūkesčius. 2015 metais buvo įdiegta nauja paslauga – galimybė išmaniuoju telefonu (Smart Phone) įsidėti čekius į savo sąskaitą. Praėjusiais metais buvo patobulintas internetinis puslapis. Šiuo metu Index Linked Term Deposit leidžia nariams naudotis akcijų rinka. RESP investicija suteikia galimybę taupyti vaikų tolimesniam mokslui po vidurinės mokyklos.

Šiemet iš „ Paramos“ valdybos pasitraukia 25-erius metus joje dirbęs Kęstutis Draudvila ir 17 metų – Arūnas Morkūnas. Jiems buvo padėkota už paaukotą laiką ir sąžiningai atliktus darbus, už dalijimąsi savo patirtimi ir sumanymais. Valdybos pirmininkė pasidžiaugė, kad, nežiūrint nepastovios ekonominės padėties, kooperatyvo aktyvai siekia daugiau kaip $230 mln. „Parama“ užbaigė dar vienus pelningus metus ir toliau lieka didžiausiu (turinti per 6,000 narių) kredito kooperatyvu visame pasaulyje. Pirmininkė padėkojo direktoriams, vadovybei ir darbuotojams už puikų darbą ir išskirtinį aptarnavimą. Baigdama savo pranešimą, kalbėtoja valdybos ir tarnautojų vardu išsakė padėkos žodžius už pasitikėjimą visiems kooperatyvo nariams, jau daug metų pasirenkantiems „Paramą“ savo pagrindine finansine institucija.

Kooperatyvo gen. direktorius Tarmo Lobu (anglų kalba) pranešė, kad 2015 metai „Paramai“ buvo sėkmingi. Aktyvų lygis padidėjo $10 mln. ir leido padidinti turimą turtą iki $233 mln. „Paramos“ pajamos prieš palūkanų išmokėjimus, pajamų mokesčius ir neišmokėtą investicijų pelną pasiekė $1,4 mln. Kalbėtojas pabrėžė, kad šiuo metu vis daugiau finansinių institucijų pradeda imti mokesčius už teikiamas paslaugas. “Parama“ ir toliau savo nariams teiks paslaugas nemokamai.

Paskolų direktorė Ramunė Beattie pranešė, kad „Paramos“ paskolų lygis 2015 metais išaugo $16,2 mln: tai asmeninės paskolos, vartojimo kreditai ir komercinės paskolos. Gera naujiena studijuojančiam jaunimui – nuo praėjusių metų jiems buvo pradėtos mokėti paskolos ir stipendijos. Studentai per ketverius metus turi galimybę pasiskolinti iki $60,000. Jaunas šeimas gali sudominti taupymo vaikų mokslui investicija RESP. Ji padeda tėvams taupyti savo vaikų studijoms po vidurinės mokyklos; nuo šių palūkanų pajamų nereikia mokėti mokesčių. Kanados vyriausybė prie šių santaupų prideda $7,200.

Pastaraisiais metais „Parama“ patobulino savo interneto tinklalapį ir pagerino aptarnavimą per mobiliuosius telefonus. „Labai svarbus ir naudingas, – kalbėjo Ramunė Beattie, – yra tiesioginis susisiekimas su nariais per elektroninį paštą. Praėjusių metų rudenį buvo pasiųstas pirmas „Paramos“ informacinis biuletenis. Ruošiamės ir ateityje taip pranešinėti apie naujienas ir veiklą“. Didžiausiu pasiekimu, pasak pranešėjos, buvo įvardinta nauja taip pavadinta Deposit Anywhere paslauga. „Paramos“ nariai išmaniuoju telefonu iš bet kurios vietos, jei tik yra interneto ryšys, gali čekį įsidėti į savo sąskaitą.

Revizijos komiteto ataskaitą pristatė Janė Macijauskaitė. Ji trumpai paminėjo, kad kartu su revizoriais buvo patikrinta 2015 metų finansinė apyskaita, kurią „Paramos“ valdyba patvirtino. Pagal kredito kooperatyvų nuostatas ir taisykles revizijos komitetas atliko visus darbus. Balsuojant buvo perrinkta ta pati patyrusių revizorių įstaiga 2016 metams. Pranešimų aptarime dalyvavo „Paramos“ nariai, pateikdami įdomių klausimų ir pasiūlymų.

Šių metų visuotiniame susirinkime malonu buvo matyti ir jaunųjų „Paramos“ narių veidus. Jau pirmaisiais metais, nutarus skirti stipendijas, sulaukta 15 studentų prašymų. Stipendijoms buvo skirta suma, mokant nuo $2,500 iki $250 visiems prašantiems. Valdybos pirmininkė Rita Urbonavičius asmeniškai įteikė stipendijas Livijai Čygas, Emilijai Biga, Linui Kairiui ir Jonui Juodžiui. Stipendijos paskirtos ir Martynui Širvinskui, Sophia Herrera, Matui Sriubiškiui, Ryan Baronaičiui, Madeleine Brown, Monikai Karnis, Kassandrai KulnysDouglas, Dainai Norkus, Rūtai Rėkus, Romui Šimkui ir Alexai Turūtai.

Pasibaigus pranešimams ir svarstymams bei stipendijų įteikimui, valdybos pirmininkė R. Urbonavičius padėkojo visiems už dalyvavimą ir pakvietė pasivaišinti šaltais užkandžiais ir pabendrauti. Iš tiesų, smagu buvo įsitikinti, kad „Parama“ išliko ištikima jos steigėjų principams ir labai sėkmingai pradeda 65-uosius veiklos metus. Belieka jai palinkėti ekonomiškai palankių, finansiškai stiprių ir visapusiškai sėkmingų naujų veiklos metų.

Janina Dzemionienė
Ntrs. K. Strumkienės