Palydėjome dar vieną tautietį

ADVERTISEMENT

A.a. ANDRIUS PETRAŠIŪNAS, vyresn.,      

(1922- 2021)

Su  blaškomais spalio krintančiais lapais, priartėjęs prie savo šimtmečio, mirė Ailsa Craig (ON) slaugos namuose spalio 14 dieną. Palaidotas Šv.Petro kapinėse žmonos Onos ir giminaitės kapavietėje po prel. Edm.Putrimo atnašaujamų giedamų Mišių Mary Immaculate šventovėje, gausiai dalyvaujant šeimai ir pažinusiems, atgiedant ir net atidainuojant … „Daug, daug dainelių”…

Paliko visus tris muzikingus vaikus: muz. Andrių, jaunesn., ir dukras Vidą, Liuciją, anūkus, gimines Detroite ir Lietuvoje.

Būdamas vyresniųjų klasių gimnazistu, dalyvavo pogrindyje, 1940-41 Lietuvos komunistų buvo suimtas, įkalintas, laimingai išlaisvintas 1941 birželio 22d. lemtingu Vermachto smūgiu Sovietams. Nenuostabu, kad a.a. Andrius pasirinko ketverių metų ‘savitremtį’ per DP stovyklas Vokietijoje. Apsigyvenęs Kanadoje, iki senatvės vadovavo pakartotinai, net keletą terminų , po KLB įsikūrimo Londono lietuvių bendruomenei ir nuo 1964 vasario 16 įsigytai Šiluvos Marijos šventovei ir to paties vardo lietuvių katalikų parapijai. Neatsisakydavo padėti net sunkiais laikais, neturint kandidatų.
Jo netrūko prie dainų, giesmių Londono lietuvių chore “Pašvaistė” ir gausiuose  pasilinksminimuose.

Ilsėkis ramybėje, su giesme, su daina, nesavoje tėviškėje, abi didžiai pagerbęs …

          Edmundas Petrauskas, London, ON