Nelengvi išbandymų metai

Kanados lietuvių bendruomenės metinio susirinkimo apžvalga

Po  ilgesnės pertraukos dėl COVID-19 karantino  atidėtas Kanados lietuvių bendruomenės metinis susirinkimas buvo surengtas lapkričio 21 d. Karantinas dar nepasibaigė, todėl susirinkimas vyko, kaip dabar įprasta, ne fizinėje, bet elektroninėje erdvėje, pasitelkiant ZOOM-el. ryšių programą kompiuteryje. Šiam pirmajam elektroninėje erdvėje vykusiam Kanados lietuvių bendruomenės susirinkimui pirmininkavo adv. Joana Kuraitė. Atliekant techninius darbus, jai talkininkavo dvi ko-pirmininkės Virginija Zubrickienė ir Skaidra Puodžiūnaitė, buvusi  KLJS pirmininkė, KLB Toronto valdybos narė ir, galėjome įsitikinti patys, puiki IT ryšių žinovė. Pirmininkei pristatant šio virtualaus sambūrio dalyvius – beveik visų Kanados lietuvių bendruomenių vadovus ir kviestus lietuviškų organizacijų ir institucijų atstovus, visi pasisveikindami mojavo rankomis, buvo daug šypsenų,  ir tas fizinis nuotolis tarp dalyvių tarsi išnyko. KLB krašto valdybos pirmininkas K. Deksnys  pristatė svečius: LR ambasadorių Kanadoje Darių Skusevičių, PLB valdybos narį prel. E. Putrimą, gen. garbės konsulą P.Kurą, garbės konsulą A.Staškevičių, Lietuvos seimo/ PLB komisijos narį rašytoją A.Šileiką, A. Pobedinską (KLF). KLB Krašto valdybos pirmininkas K.Deksnys  pakvietė išklausyti  Lietuvos himno vaizdo įrašo, po jo tylos minute prisimintos visos lietuvių bendruomenės netektys.

Sveikindamas susirinkimo dalyvius, ambasadorius D.Skusevičius prisiminė savo pažintį su Kanados lietuviais. Kol koronaviruso grėsmės neužkirto kelių, teko lankytis daugelyje lietuvių  telkinių, susipažinti su jų veikla, saugant savo tapatybę ir lietuvių kultūrą bei paveldą. Didelį įspūdį paliko Kanados lietuvių muziejaus -archyvo veikla, jo administratorės Danguolės Juozapavičiūtės-Breen profesionaliai rengiamos parodos, kurios keliauja ne tik čia, Kanadoje, bet ir laukiamos Lietuvoje. Kanados lietuviams rūpi ryšiai su Lietuva. Tai parodė ir šiemetiniai  Lietuvos seimo rinkimai, kuriuose dalyvavo 400 lietuvių – beveik dvigubai daugiau nei ankstesniais metais. Ypatingai nustebino, kad tarp balsavusių daug jaunų žmonių. Tai rodo, kad išeivijos ryšiai su Lietuva stiprėja, tuo labiau, kad naujame Seime dirba ir pirmąkart išrinkta išeivijos atstovė, turėsime naują vyriausybę.

Ambasada, kaip ir visi Kanadoje, prisitaikė dirbti neįprastomis sąlygomis, surengtos dvi konsulinės misijos – Toronte, Kalgaryje ir Edmontone. Esame atviri sumanymams ir naujovėms, kviečiame visus dirbti kartu. Ateinančiais metais minėsime sausio 13-osios tragedijos 30-metį. Su muziejaus -archyvo vedėja jau tarėmės, kaip paminėti šią mums svarbią datą. Kitąmet turime ir kitą sukaktį – Kanados ir Lietuvos diplomatinių ryšių užmezgimo 30-metį.  Būtent Kanadoje ateinantį pavasarį turėtų vykti  Kanados užsienio reikalų ministro F.-P.Champagne lankymosi Lietuvoje metu numatytas jo ir kitų baltiečių URM susitikimas Kanadoje. Džiaugiuosi šiame susirinkime galėdamas pristatyti naują ambasados darbuotoją Ingą Miškinytę, kuri pakeitė J.Rakitskį, ji rūpinsis ryšiais su bendruomenėmis, padės gerinti mūsų bendradarbiavimą.

PLB valdybos vardu pasveikino jos narys prel. E.Putrimas, trumpai apibūdinęs svarbiausius PLB valdybos darbus, perdavė sveikinimus ir linkėjimus – būti sveikiems. Prelatas artėjančio advento ir Kalėdų proga  palinkėjo  viltingų  švenčių.

Bendruomenių darbai ir rūpesčiai

KLB Krašto valdybos pirmininko K.Deksnio pranešime vardintus įvykius ir renginius galima padalinti į dvi dalis – vykusius prieš pandemiją ir paskelbus karantiną. Pirmojoje dalyje pirmininkas išvardijo nemažai įdomių renginių, susitikimų Lietuvoje: tai PLB ir PLJS suvažiavimas Nidoje, Lietuvoje surengta Kanados diena, paminėtos kartu su kitais baltiečiais Juodojo kaspino, Vilties ir Gedulo dienos. Šiemet dar spėjome kartu atšvęsti Lietuvos nepriklausomybės šventę  Toronte. Antroji pranešimo dalis buvo liūdnesnė – apie atšaukimus ir atidėjimus. Atidėta Filadefijoje planuota XVI lietuvių tautinių šokių šventė, neaiški ir būsimos Š. Amerikos dainų šventės, turėjusios vykti Klyvlande, data. Jau aišku, kad bus keičiamas ir Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose laikas. Neįvykę didieji renginiai – didelis nuostolis bendruomenės gyvenimui, lietuviškai veiklai, bet susitelkę turime išgyventi. Esame dėkingi Kanados lietuvių fondui, kuris remia visas lietuvių organizacijas, mokyklas, muziejų, paremia visus gerus sumanymus.

Loreta Gudynaitė-Savitch (Otava) apžvelgė lituanistinių mokyklų veiklą.  Mokykloms labai nelengva dėl karantino ribojimų, tėvų užimtumo, bet didžioji dalis įvairiais būdais tęsia veiklą. Vankuverio “Pelėdžiukų klubas” renkasi dukart per mėnesį, užsiėmimai dažniausiai vyko lauke. Nuotoliniu būdu pamokas  tęsia Toronto Maironio mokykla ir Aukštesnieji lituanistiniai kursai,  mokyklėlių  Hamiltone, Kalgaryje, Otavoje mokytojai taiko įvairius būdus mokymui: ir nuotolines pamokėles, ir susitikimus Facebook’e. Esame dėkingi KLF uz paramą lituanistiniam švietimui.

Savo bendruomenių veiklos apžvalgomis dalijosi Otavos (L.Gudynaitė-Savitch), Montrealio (D.Jaugelis), Toronto (S.Rukienė), Kalgario (J.Perminaitė), Vasagos (R.Poškienė), Londono, ON (A.Valaškevičienė), Edmontono (I.Čuplinskaitė). iš visų pasisakymų buvo sudėliota gana įvairi Kanados lietuvių gyvenimo mozaika. I.Čuplinskaitė vaizdo įrašais papasakojo apie Edmontono lietuvių švenčiamą Pasaulinę cepelinų dieną, rankdarbių užsiėmimus, Kalgario “Klevelio” koncertą; montrealiečiai rinkosi žiūrėti kino filmų, rinko lietuvių bendruomenės visuomeninės veiklos žvaigždes. Pirmą kartą dalyvavo dvi Vankuverio atstovės “Pelėdžiukų klubo” vadovė Rūta Vrubliauskaitė-Tryon ir Lina Holliday. Lina, bendruomenės valdybos vicepirmininkė, papasakojo apie  bendruomenes tradicijas – Baltųjų lokių maudynes sausio 1 d., Nepriklausomybės šventes, Lietuvos himno giedojimą Vankuverio centre, klasikinės gitaros muzikos koncertą, ryšius su kitų tautų bendrijomis. Visi  maloniai pasveikino Kalgario lietuvių naujas bendruomenės vadoves Jūratę Perminaitę, Ellą Krivelis ir kitus kalgariečius. Kalgario lietuviai kasmet rengia popiečio arbatėlę sinjorams, dalyvavo protmūšyje, buvo paskirtos stipendijos studentams, surengta “Klevelio” išvyka į Edmontoną. Toronto lietuvių  bendruomenė surengė įspūdingą nepriklausomybės šventę, kurioje dalyvavo 400 žmonių, svečiai iš Lietuvos. Didesnių ir mažesnių renginių vyko ir Londono, Vasagos, Hamiltono lietuvių telkiniuose. Kai kurioms lietuvių bendruomenėms šie metai – rimtas išbandymas. Apie Hamiltono ir Delhi lietuvių rūpesčius kalbėjo K.Deksnys. Buvusi veikli Delhi lietuvių  bendruomenė prarado savo šventovę ir parapiją, todėl šiuo metu bando pertvarkyti ir negausios bendruomenės veiklą. Hamiltono lietuviai irgi susirūpinę, nes jų klebonas išvyksta į Lietuvą. Visiems kalbėjusiems buvo sunkiau ką nors pasakyti apie veiklos planus ateičiai, nežinant, kada pasitrauks pandemija ir viešosios veiklos ribojimai.

Kūrybingai su patraukliais vaizdo įrašais apie Kanados lietuvių  jaunimo organizaciją ir jos veiklą, ryšius su lituanistinėmis mokyklomis papasakojo KLJS Lina Samonytė, vadovės Emilija Degutytė ir  Viktorija McMurchy.

Kanados lietuvių  muziejaus-archyvo veiklą per ataskaitinį laikotarpį pristatė administratorė ir parodų rengėja Danguolė Juozapavičiūtė-Breen. Kol nebuvo pandemijos ribojimų, muziejus parengė dvi parodas muziejaus salėje: “Tėviškės žiburių” 70-mečiui ir Nepriklausomybės dienos (Kovo 11-osios) 30-mečiui skirtos parodos. Parodos apie Kanados lietuvių bendruomenę ir “ Niekad  nenuleisk sparnų” keliavo Kanadoje ir Lietuvoje bei Lenkijoje, “Tėviškės žiburių” 70-mečio paroda – Hamiltone. Prasidėjus karantinui, muziejaus-archyvo veikla persikėlė į skaitmeninę erdvę. Toliau pildome “Our Stories” seriją, gegužės mėnesį pradėjo veikti Facebook, kuris pasitarnavo archyvo informacinei sklaidai visame pasaulyje. Parengtos dvi virtualios parodos ir, taikantis prie aplinkybių, pirmą karta surengtos dvi saugiai lankomos parodos (drive through), kurias buvo galima  pamatyti, neišlipus iš automobilio, lėtai važiuojant pro didelius parodos plakatus. Dabar rengiama paroda apie pirmųjų lietuvių pėdsakus Kanadoje, taip pat apie lietuvių įnašą Lietuvos nepriklausomybės labui bei Kanados lietuvių kultūros dienų istoriją. Šios parodos  galėtų tapti įsimintina mokomąja medžiaga mūsų lituanistinių mokyklų moksleiviams. Nematomi muziejaus darbai – archyvų perkėlimas į šiuolaikines archyvavimo formas. Šiemet gavome “Tėviškės žiburių” laikraščio ir tautodailės instituto rinkinius. Savo apžvalgą muziejaus-archyvo administratorė papildė nauja žinia iš Lietuvos: tik gautu Lietuvos valstybinio muziejaus siūlymu  dėl naujos parodos Lietuvoje 2023 metams – tai būtų Kanados lietuvių istorija, pasakojama savais žodžiais. Tad veiklos užtenka, muziejus labai tikisi, kad bus susitarta dėl buvusių TŽ redakcijos patalpų gausėjančiam archyvui ir parodoms.

Antanas Šileika, bendros Lietuvos seimo / PLB komisijos narys supažindino su svarbiausiomis šios komisijos veiklos kryptimis. Tai įgimtos pilietybės išsaugojimas išeiviams, pagalba grįžtantiems į Lietuvą, užkarda prekybai žmonėmis, lietuvių  padėtis etninėse žemėse, Lietuvos įvaizdis pasaulyje.

Sklandi, dalykiška susirinkimo eiga, leidusi ne tik išklausyti visų pranešimus, bet ir pabendrauti, pasidalinti pasiūlymais internetiniame pokalbių (chatroom) kampelyje, atrodo, patiko visiems. Buvo pasiūlyta  surengti virtualų  viešą Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimą per ZOOM, gal būt, lituanistinių mokyklų moksleiviams atskirą renginį. Ambasadorius, apgailestavęs, kad negali sausio 1 d. dalyvauti Vankuverio baltųjų lokių maudynėse, pasiūlė rengti simbolinį bėgimą “Gyvybės ir mirties keliu” Vankuveryje, Toronte ar kitur sausio 13-ąją žuvusiųjų atminimui ateinančių metų sausio 8 d., prisidedant prie šio renginio Vilniuje. Jis taip pat pakvietė lapkričio 28, šeštadienį, 1 v.p.p., dalyvauti protmūšyje, kuris tęsis keletą savaitgalių. 

Šiam virtualiam susirinkimui buvo ruoštasi iš anksto: dalyviams išsiųsta darbotvarkė, praėjusių metų protokolas, pranešimai. Tad visi privalomi šiam susirinkimui punktai –  darbotvarkės, protokolo tvirtinimai, iždininko Povilo Kesmino ir revizoriaus R.Chaplin ataskaitos ir balsavimai, tvirtinimas kitiems metams, vyko sklandžiai. Krašto valdybos nare tapo Jūratė Perminaitė, Kalgario lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkė. R. Chaplin dar vieneriems metams patvirtintas revizoriaus pareigoms, A. Šileika patvirtintas dar trijų metų terminui LSeimo ir PLB bendroje komisijoje.

Oficialus Kanados lietuvių bendruomenės susirinkimas buvo užbaigtas Kanados himno vaizdo įrašu. O likus keliolikai minučių skirto laiko, dalyviai chatroom erdvėje rašė padėkas, pasiūlymus, atsisveikinimus iki kito susitikimo.

Nuotraukos iš TŽ archyvų – 2019/2020 m. Kanados lietuvių bendruomenės renginiai ir šventės; KLMA parodos