Naujas vadovas lietuvių išeivijos sielovadai

Arkivyskupas Lionginas Virbalas - naujasis Lietuvos vyskupų konferencijos atstovas  lietuvių išeivijos sielovadai
Advertisement

Lietuvos vyskupų konferencijos plenariniame posėdyje š.m. sausio 26 d. buvo patvirtintas delegatas užsienio lietuvių katalikų sielovadai – arkivyskupas Lionginas Virbalas.

L.Virbalas gimė 1961 metų liepos 6 dieną Biržuose. 1991 metais jis buvo įšventintas kunigu ir išvyko į Romą tolesnėms studijoms, 1994 metais gavo teologijos licenciato laipsnį. 2005 metais L.Virbalas apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu. L. Virbalas ketverius metus (iki 2019-ųjų) ėjo Kauno arkivyskupo pareigas, tačiau dėl sveikatos problemų atsistatydino.

Per daugiau kaip pusantro šimto metų iš Lietuvos išvyko ir įvairiose pasaulio šalyse apsigyveno labai daug lietuvių. Užsienyje jie kūrė lietuviškas organizacijas ir parapijas, steigė mokyklas, chorus, išlaikė lietuvišką dvasią ir papročius. Jų indėlis buvo ženklus įtvirtinant Lietuvos Nepriklausomybę, išsivaduojant iš sovietinės okupacijos.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę nemažai lietuvių dėl įvairių priežasčių vėl išvyko gyventi ir dirbti užsienyje. Lietuvos istorija neatskiriama nuo išeivijos. Kad Lietuva ir ateityje išliktų gyvybinga ir stipri šalis, savo žiniomis, patirtimi, darbu taip pat reikšmingai gali prisidėti ir užsienyje gyvenantys mūsų tautiečiai.

Patarnauti lietuviams katalikams į užsienį vyko ir kunigai, o vėliau į kunigiškos tarnystės pašaukimą atsiliepė emigrantų vaikai. Jie darbavosi įvairiose lietuvių parapijose. Kad šios parapijos gyvuotų, nepamainomas buvo ir lieka katalikų pasauliečių vaidmuo. Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo įkurta ir smarkiai išaugo Šv. Kazimiero moterų vienuolija.

Prel.E.Putrimas kalba Lietuvos  Seimo ir užsienio lietuvių komisijos posėdyje
Toronto Prisikėlimo  parapijos jaunimo ir vaikų stovyklavietėje “Kretinga” kartu su Toronto arkivysk. kardinolu T.Collins (dešinėje)
Susitikime su Brazilijos lietuviais

Pastaruosius du dešimtmečius užsienio lietuvių katalikų sielovada rūpinosi Kanadoje gimęs prel. Edmundas Putrimas. (…..) Jo indėlis į šį darbą yra didžiulis. Jis daugybę metų lankė lietuvių parapijas ir bendruomenes visame pasaulyje, palaikė ryšius su Lietuva, aktyviai veikė įvairiose srityse bendradarbiaudamas su lietuvių organizacijomis. Jam artima buvo jaunimo sielovada, jis pasiekdavo ir tuos lietuvius, kurie buvo įtraukti į prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės pinkles.

Prel. E. Putrimas ilgai vadovavo Lietuvių katalikų religinei šalpai, telkiančiai lėšas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir padedančiai įgyvendinti daugybę projektų užsienyje, bet ypač Lietuvoje. Lietuvos katalikai jaučia nuoširdžią padėką visiems, dėl kurių aukų galėjo veikti ir toliau darbą tęsia ši reikšminga šalpos organizacija.

2022-ųjų rudenį visus sukrėtė netikėta prel. Edmundo Putrimo mirtis. Netekome ištikimo sielovadininko, atsidavusio Lietuvos sūnaus. Lietuvos vyskupai yra įsipareigoję toliau stiprinti po pasaulį pasklidusius lietuvius katalikus. Užsienyje šiuo metu darbuojasi būrys lietuvių kunigų. Lietuvių kilmės kunigai rūpinasi lietuviškomis parapijomis savo gimtosiose šalyse, bet sumažėjus jų skaičiui vyskupai keliolika kunigų yra nusiuntę padėti savo tautiečiams už Lietuvos ribų. Tuose Europos kraštuose, kur lietuvių mažiau, juos aplanko, aukoja Mišias ir teikia sakramentus iš Lietuvos vyskupijų atvykstantys dvasininkai.

Išeiviai lietuviai jungiasi į savo gyvenamosios šalies bendruomenes ir tampa vietinės Bažnyčios nariais, tačiau svarbu, kad jie palaikytų savo katalikišką tapatybę ir puoselėtų religinį bei kultūrinį paveldą. Užsienio lietuvių sielovados koordinavimą nuo šiol sutiko perimti arkivyskupas Lionginas Virbalas. Jis nuo šiol atstovaus Lietuvos vyskupų konferencijai ir rūpinsis lietuvių katalikų religiniu gyvenimu už Lietuvos ribų.

LVK inf.