Mūsų mokslo metai – nelengvi, bet įdomūs

Mieli Maironio mokyklos šeimos nariai!

Šiais, 2020/2021-aisiais, mes mokinomės KARTU, bet atskirai, nuotoliniu būdu. Net per COVID-19 pandemiją mūsų mokykloje pamokos ir toliau tęsėsi, mes gyvuojame, nes mūsų bendruomenėje yra tokių nuostabių šeimų. Mokytojai ir šeimos pasiryžę ir toliau išlaikyti savo lietuvybę. Mes visus metus rinkomės šeštadienio rytais ir susitikdavome nuotoliniu būdu, naudodami Google Meet. MES KARTU net galimybes.

Per visus mokslo metus daug dirbom ir mokėmės. Jaunesnieji mokiniai klausėsi dainų ir pasakų. Jie daug piešė: neužmirštuoles atminti Sausio 13-ajai, trispalves Vasario 16-ajai ir Kovo 11-ajai, ir mokėsi raides, metų laikų pavadinimus ir kt. Mūsų vyresnieji mokiniai skaitė daug eilėraščių ir keliavo aplink Lietuvą, sužinodami daugiau apie istorines vietas ir ruošdami projektėlius bei juos pristatydami pamokose, žaidė žaidimus, dainavo ir net šoko bei sportavo, darė rankdarbius. Vyriausi mokiniai mokėsi daug istorijos ir gramatikos, bet visada su įdomiai, ypatingai gražiai paruoštomis skaidrėmis ir žaidimais. Kalėdoms mums Kalėdų senelis paruošė asmenišką video sveikinimą kiekvienai klasei. Lietuvos Gimtadienio šventei Kanados lietuvių jaunimo sąjungos atstovai surengė žaidimus ir pamokas. Per Velykas vaikai žaidė žaidimus, dainavo ir pasakojo apie savo Velykas. Vyriausieji mokiniai keliavo į Kipro salą, kad sužinotų apie ten gyvenančių lietuvių bendruomenę ir pasikalbėtų su Kipro lietuvių mokykloje vaikus mokančia mokytoja Vintare, kuri yra dirbusi ir mūsų mokykloje. Pavasarį vyresnieji taip pat “keliavo” į Vilniaus mišką, vieną iš didžiausių pasaulio parkų mieste, norėdami pamatyti atbundančią gamtą ir pražystančias žibutes. Taip ir metraščio tema atsirado “Aš – tavo gimtinė, vardu Lietuva”. Labai ačiū Julijai Degutytei, kuri šį metraštį koordinavo, ir Rimai Žemaitytei-De Iuliis, mokyklos metraščio redaktorei.

Maironio mokyklos mokytojai

Ačiū visiems mokytojams už jų pasiaukojimą lietuvybės išlaikymo darbe. Jie tikri didvyriai, toliau dirbdami tokiu sunkiu laiku. Ačiū tėveliams, kurie remia mūsų pastangas ir aktyviai dalyvauja nuotolinėse pamokose su vaikais. Labai dėkojame visiems mokyklos rėmėjams: Toronto Paramos ir Prisikėlimo lietuvių kredito kooperatyvams, Kanados lietuvių bendruomenei (KLB), Kanados lietuvių fondui (KLF), Lietuvos kankinių (Anapilio) ir Toronto Prisikėlimo parapijoms.

Gražios ir saugios vasaros visiems! Saugokite save ir artimuosius. Labai lauksime susitikimo su visais rudenį.

Lidija Puteris ir Daina Kuraitė,
Toronto lietuvių Maironio mokyklos vadovės

Mokyklos metraštis:

Metraštis 2020-2021 final(1)