Montrealis. Lietuvos nepriklausomybės 102-ųjų metinių minėjimas

ADVERTISEMENT

Vasario 16 d., sekmadienį, Montrealio lietuvių Šv.Kazimiero parapijos salėje įvyko Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 102–ųjų metų  minėjimas. Iškilmė prasidėjo Mišiomis už Montrealio lietuvius bei Lietuvą.

Mišiose giedojo jungtinis Šv. Kazimiero ir Aušros Vartų parapijų chorai. Mišios buvo užbaigtos Lietuvos himnu. Po Mišių visi rinkosi į parapijos salę, susėdo prie stalų, papuoštų gėlėmis ir Lietuvos vėliava. Aleksa Beniušytė ir Jogirdas Vainauskas sklandžiai pravedė programą lietuvių, anglų ir prancūzų kalbomis. Minėjimas buvo pradėtas Kanados himnu, po jo tylos minute buvo prisiminti ir pagerbti žuvusieji už Lietuvos laisvę. Po kleb. Pauliaus Mališkos palaiminimo  minėjimo dalyvius pasveikino Lietuvos ambasadorius Darius Skusevičius ir  Montrealio lietuvių bendruomenei įteikė Lietuvos Nepriklausomybės akto, pasirašyto 1918 m. vasario 16 d., įrėmintą kopiją. Garbės svečiai iš ukrainiečių ir latvių bendruomenių pasveikino susirinkusius. Savo įspūdžiais pasidalijo  Marija Čyvaitė iš Čikagos, kuri 2019 m. vasarą dalyvavo „Misija Sibiras“ ekspedicijoje, parodė skaidrių apie išvyką į Kazachstaną. Meninę programą atliko naujai įsikūrusi dainos grupė „Kreivos akys“ bei Montrealio tautinių šokių grupė „Gintaras“, kuri šią vasarą ruošiasi dalyvauti Š.Amerikos lietuvių tautinių šokių šventėje Filadelfijoje.

 Montrealio lietuvių bendruomenė pagerbia asmenis, kurie ypatingai prisideda ir puoselėja Montrealio lietuvių bendruomenės veiklą. Šiais metais ambasadorius D. Skusevičius ir bendruomenės pirmininkė D. Jaugelytė-Zatkovic už ilgametį ir nuolatinį darbą įvairiose organizacijose įteikė padėkos raštą   ir puokštę gėlių Joanai Adamonytei. Po minėjimo visi pasivaišino pietumis, kava ir pyragais, o „Kreivos akys“ toliau džiugino publiką savo muzika.

Nuotraukose: Montrealio lietuvių Lietuvos nepriklausomybės 102-ųjų metinių minėjimo akimirkos