Montrealio lietuvių dailininkų paroda Toronte

Processed with VSCO with f3 preset
ADVERTISEMENT

Kanados lietuvių muziejus-archyvas rengia dailės parodas, kuriose pristatoma Kanados lietuvių menininkų kūryba.

mont

Buvo surengta 2015 m. Kęstučio ir Ritos Vilių (London, Ont.) kūrybos darbų paroda. Tais pačiais metais matėme spalvingą Dainos Puterienės (Torontas) fotografijų parodą. Šiemet spalio mėnesį rengiamės supažindinti su dabartiniais Montrealio lietuvių menininkų ratelio darbais. Parodoje dalyvauja dailininkai; Aušra Geralavičiūtė Drysdale, Dalia Gruodis, Nijolė Matusevičius, Aldona Morkūnienė, Rasa Pavilanis, Raimundas Piesina, Alvyra Povilaitis, Valli Viliusis, Ina Varkala, Gytis Vazalinskas.

Išeivijos lietuviams apsigyvenus Montrealyje, susidarė grupelė menininkų, kurie savo darbais puošė Lietuvių Namus, naujai įsteigtą Aušros Vartų šventovę, dailino įvairių lietuviškų organizacijų patalpas, dalyvavo jų veikloje.

Didesnė paroda buvo suruošta 1972 metais per 18-tąsias Kanados Lietuvių dienas. Joje dalyvavo menininkai P. Baltuonis, R. Bukauskas, A. Jaugelis, V. Lapinienė, V. Remeika, O. Šablauskienė, A. Vazalinskas. Parodos koordinatorius buvo Gytis Vazalinskas.

Per 23-čias Kanados Lietuvių dienas (1982 metais) apžvalginėje meno parodoje buvo rodomi ir jau mirusių Montrealio menininkų J. Aksinto (1922-1962), V. Remeikos (1930- 1972) ir T. Valiaus (1914-1977) kūriniai. Laikui bėgant, kadangi nei lietuviai, nei latviai ir estai neturėjo itin daug narių, visi menininkai nutarė susiburti į Baltų vienetą, ruošti parodas kartu. Dar prijungė filatelistus, numizmatus ir fotografus.Vėliau, 1998 metais, buvo nuspręsta atskirti vaizduojamąjį meną nuo kitos meninės veiklos ir suburti Baltų dailininkų menininkų sąjungą – Baltic Artists Association, kuri veikia ir dabar, ruošdama įdomias paskaitas ir parodas įvairiose meno galerijose.

Romas Verbyla nemažai metų buvo aktyvus valdybos narys, o nuo 2000 metų buvo perėmęs Baltų menininkų sąjungos pirmininkystę. Alvyra Povilaitienė 15 metų pirmininkavo lietuvių meno rateliui.

Įvairiuose subuvimuose lietuvių menininkai yra parodę savo darbų, surengę pokalbis apie kūrybą. Nuo 2013 metų Baltų menininkų sąjungos pirmininkė yra estė Ann Kruzelecky. Šiuo metu lietuvių menininkų ratelio pirmininkė yra Lilė Gedvila, jos pagalbininkai Gytis Vazalinskas ir Aušra Geralavičiūtė-Drysdale. Ratelis jungia 13 narių, kurie kartu lanko įvairias parodas. Kartu su Joana Adamonyte, Montrealio archyvo tvarkytoja, yra numatę svarbų darbą – suvesti į elektroninį katalogą visų buvusių ir dabartinių Montrealio lietuvių menininkų darbus.

KLMA inf.