Mokslo metus baigėme dainomis Pavasario šventėje

ADVERTISEMENT

Toronto Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų moksleiviai tėvelius, senelius, mokyklos rėmėjus pakviete į Pavasario šventę.

Gegužės 25, šeštadienį, susirinkome visi,  tėveliai, mokytojai ir mokiniai, Prisikėlimo parapijos didžiojoje salėje. Mokyklos vedėjos Lidija Puteris ir Daina Kuraitė pasveikino visus atvykusius į šventę ir padėkojo garbės svečiams. Mūsų šventėje dalyvavo: Prisikėlimo parapijos klebonas,Jonas Šileika, OFM; KLB vicepirmininkė švietimo reikalams Ona Stanevičius – Mills; Gen. garbės konsulas Toronte Paulius Kuras; KLF Tarybos pirmininkas dr. Arūnas Pabedinskas; Paramos kredito kooperatyvo valdybos pirmininkas Tomas Kuras; Labdaros fondo valdybos pirmininkė Zita Bersėnas-Cers.

Kleb. J.Šileika, OFM, sukalbėjo maldą. Rūpestingas mokytojų padėjėjas Andrius Parnavas buvo pakviestas pravesti programą.

Jaunesniųjų ir vyresniųjų darželio mokiniai buvo pakviesti į sceną pašokti ir padainuoti „Kalvelį” ir “Šiaudų batai”. Pirmokai padainavo „Baltoji varnelė”, antra/trečia klasė – „Nupiešiu Lietuvą”.

Ketvirta/penkta klasė dainavo „Brangiausios spalvos”, šešta/septinta/aštunta klasė – lietuvių liaudies dainą „Augo putins”.  Aukštesniųjų lituanistinių kursų mokiniai dainavo „Mūsų dienos kaip šventė”.

Dainų programą užbaigėme visi kartu – mokiniai ir mokytojai, padainavę „Žemėj Lietuvos”.
(Galite pastebėti ,kad mūsų programoje buvo daug dainų, nes artėja Dainų šventė Lietuvoje. Net mokyklos naujai išleisto metraščio tema yra „Dainų šventėi 100 metų”.)

Po pasirodymų mokyklos ved. L. Puteris perskaitė Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų abiturientų vardus: tai Goda Černiauskas, Sofia Douglas, Audra Stanevičius-Mills, Kevinas Vaičiulis, Živilė Patkačiūnaitė, Laura Rėkutė, Simas Remesat, Lilė Viktoria Vadauskaitė, Lina Adelė Vadauskaitė ir Martynas Vaičiulis.
Susirinkusieji abiturientus pasveikino plojimais. Ved.Daina Kuraitė pakvietė ved. Lidija Puteris pasveikinti mokytojus. Dominykas Guzauskas penkerius metus dirba mokykloje. Jam buvo padėkota už įsipareigojimą, darbštumą ir meilę mokiniams bei švietimui.
KLB vicepirmininkė švietimo reikalams Ona Stanevičius – Mills įteikė medalį mokytojai Indrei Patkačiūnienei, kuri jau 10 metų  moko vaikus mūsų mokykloje.
Vedėja  Lidija Puteris dar karta padėkojo visiems už dalyvavimą, išsakė šiuos padėkos žodžius už paramą mokyklai: „Norime išreikšti didelį dėkingumą mūsų didžiausiems rėmėjams – Paramos kredito kooperatyvui  ir Lietuvos švietimo ir sporto ministerijai.Taip pat dėkojame kitiems mokyklos rėmėjams: Prisikėlimo kredito kooperatyvui, Kanados Lietuvių Bendruomenei (KLB), Kanados Lietuvių Fondui (KLF), Lietuvos Kankinių ir Prisikėlimo parapijoms. Nuoširdus ačiū visam mūsų Tėvų komitetui ir jo pirmininkams Remy Vanagui ir Aleksui Gyliui. Ačiū moksleivei Lyrai Spakauskaitei, laimėjusiai šių metų metraščio viršelio piešinio konkursą – labai gražus piešinys”.

Vedėja Daina Kuraitė programos pabaigoje paragino mokinius pasiimti iš savo mokytojų metraštį ir pažymėjimą.  Ji taip pat visus pakvietė pasivaišinti kavute ir suneštomis vaišėmis, visiems palinkėjo gražios vasaros!

                                                                                    Živilė

Aukos mokyklai
Toronto Paramos kredito kooperatyvas mūsų mokyklai paskyrė $15,000. Iš Lietuvos Švietimo ministerijos gavome $20,000. Nuoširdžiai dėkojame už paramą lietuvių mokyklai!