Mokslo metų užbaigimo šventė Hamiltone

Birželio 11d. Hamiltono Aušros Vartų parapijos bažnyčioje įvyko Hamiltono Vysk.M.Valančiaus lituanistinės mokyklos  2021-2022 mokslo metų baigimo pažymėjimų įteikimas ir aštuntos klasės mokinių išleistuvės.

Sveikinom mokinius, sėkmingai užbaigusius mokslo metus. Mokyklos vadovė V.Matuzonienė pasveikino visus susirinkusius, padėkojo tėveliams už jų laiką ir pastangas,  palaikant lietuvybę, auginant jaunąją lietuvių kartą už Lietuvos ribų. Tarėme  nuoširdų   “ačiū” mokytojoms D.Leleikaitei ir A.Stončius.

Mokyklą baigė K.Lukavičius ir L.K.Timmings. Abu paruošė atsisveikinimo kalbas. Mokiniams buvo įteikti mokyklos baigimo pažymėjimai. Juos pasveikino KLB Krašto valdybos pirmininkas K.Deksnys ir įteikė Kanados Lietuvių Fondo įsteigtą piniginę dovaną.

Taip pat pinginę dovana įteikė ir “Talkos” kredito kooperatyvas. LR ambasada Kanadoje abiturientams padovanojo “The History of Lithuania” knygas.

Po oficialių šventės kalbų ir padėkų visi buvo pakviesti į Jaunimo centro salę pabendrauti ir pasivaišinti kava.

Nuoširdžiai dėkojame ištikimiems mūsų rėmėjams: Kanados Lietuvių fondui, Kanados lietuvių bendruomenei, kredito kooperatyvui “Talka”, Hamiltono lietuvių bendruomenei, Hamiltono Aušros Vartų parapijos valdybai bei LR ambasadoriui Kanadoje D.Skusevičiui už lietuviškų knygelių siuntą mūsų mokyklai.

Jūsų visų parama mums suteikia galimybę sėkmingai gyvuoti ir skleisti lietuvybę.

Gražios visiems vasaros ir iki pasimatymo rudenį!

 Hamiltono Vysk. M.Valančiaus lituanistinės mokyklos  pedagogai