MIRTIES PRANEŠIMAS A.a.VINCAS PIEČAITIS

ADVERTISEMENT

 (1932 rugpjūčio 1 – 2020 liepos 10)

Mūsų mielas Vincas mirė 2020 m. liepos 10, penktadienį. Silvijos miylimas vyras ir gyvenimo draugas, kartu keliavęs 58 metus, Daivos tėvelis ir Ričardo Lapo uošvis, Viktoro ir Luke TĖVUKAS, anksčiau mirusių Stasės ir Juozo brolis, paliko dvi seserėčias, penkis sūnėnus su šeimomis Montrealyje, Otavoje, JAV-se ir Lietuvoje. Nėra žodžių išreikšti mūsų netekties skausmui.

Vincas buvo veikėjas, skatintojas, viską galintis mūsų gyvenime ir Kanados lietuvių bendruomenėje Montrealyje ir vėliau Toronte. Darbštus, optimistiškas, besišypsantis, visada pasiruošęs organizuoti šventę (pastaruoju laiku su Courvoisier XO rankoje). Jo pasiges daugybė giminių ir draugų.  Mūsų atmintyje išlieka Vinco prasmingai gyventas gyvenimas, tikrai mylimas žmogus.

Dėl COVID-19 apribojimų gedulinėse Mišiose dalyvavo tik mažas šeimos būrys. Pelenai palaidoti Mississaugoje, lietuvių Šv. Jono kapinių kolumbariume. Jo gyvenimą atšvęsime vėliau, kai bus leidžiama susirinkti gausesniam Vincą pažinojusių  žmonių skaičiui.

Šeima

Norintys aukoti a.a.Vinco Piečaičio atminimui kviečiami skirti savo aukas „Labdaros” slaugos namams arba Special Olympics.

UŽUOJAUTA
Dėl VINCO PIEČAIČIO, ilgamečio Kanados lietuvių katalikų kultūros draugijos ‘Žiburiai’ nario, nuoširdaus Tėviškės žiburių rėmėjo, mirties nuoširdžiai užjaučiame žmoną Silviją, dukrą Daivą ir jos šeimą bei visus artimuosius. KLKKD “Žiburiai” valdyba
UŽUOJAUTA
Montrealio užuojauta

Toronte mirė Vincas Piečaitis, daugelį  metų gyvenęs Montrealyje. Atvykęs  į Kanadą po II Pasaulinio karo, jis  įsijungė į Aušros Vartų parapijos, Montrealio lietuvių bendruomenės, lietuvių skautų veiklą,dalyvavo  lietuvių sporto ir tautinių šokių grupėse bei kitose organizacijose. Persikėlęs į Torontą, ir  ten tęsė savo lietuvišką veiklą. Užuojauta jo žmonai Silvijai, dukrai Daivai su šeima, seseriai Stasei Naruševičienei, Piečaičių giminei ir visiems artimiesiems.    Kun.P.Mališka