Metai, darbai ir planai

Toronto Lietuvių Namų organizacijos metinio susirinkimo apžvalga

Toronto Lietuvių Namų metinis susirinkimas po ilgesnės pertraukos vyko ne nuotoliniu būdu, kaip dabar įprasta. Buvo nutarta susitikti su nariais ir pasikalbėti apie svarbius šios organizacijos reikalus susirinkus į salę. Lapkričio 21 d., kol dar nebuvo įsigalioję nauji griežtesni draudimai dėl naujosios omicron atmainos, susirinkimas vyko pagal visus sveikatos saugumo reikalavimus: dalyviai pateikė savo skiepų pažymėjimus, laikėsi saugaus nuotolio. Pagrindiniai susirinkimo darbotvarkes punktai buvo praėjusių ataskaitinių metų Lietuvių namų veiklos aptarimas, valdybos atnaujinimas ir galimo Lietuviu Namų ateities plano pristatymas. Pranešimą apie praėjusių metų ūkinę – finansinę veiklą perskaitė LN valdybos pirmininkas Gintaras Sližauskas. Pranešėjas paminėjo, kad šiai organizacijai, kaip ir visoms, pandemijos metai buvo nelengvi ir labai permainingi. Dėl pandemijos apribojimų nuo 2020 pavasario iki 2021 rudens teko atšaukti salių nuomą, kuri yra pagrindinis LN pajamų šaltinis. Taip pat taupant lėšas buvo atleisti visi Lietuvių Namų darbuotojai, išskyrus vedėją. LN valdyba pasinaudojo vyriausybės pasiūlyta parama ir paėmė $80,000 paskolą. Pagal paskolos sąlygas turime valstybei grąžinti iki 2023 metų pusę ($40,000) šios sumos, kita dalis yra negrąžintina. Ši paskola labai pravertė I aukšto patalpų ir virtuvės remontui po vandentiekio avarijos, taip pat šildymo sistemos atnaujinimui. Per šį laiką pavyko atnaujinti Lietuvių namų nuomojamus gyvenamuosius namus ir gauti iš jų daugiau pajamų. Šiek tiek daugiau pajamų gauta iš nuomojamos automobilių aikštės. Šiemet rudenį pavyko sėkmingai išnuomoti Lietuvių namų sales federacinės vyriausybės rinkimų kampanijai, ši nuoma papildė LN iždą. Baras „Lokys“ išnuomotas 7 metams su sąlyga, kad bus tęsiama sekmadieninių lietuviškų pietų tradicija. Tačiau visus kitus planus, kaip matome, reguliuoja kol kas visagalė pandemija ir naujų viruso atmainų šuoliai. Stengiamės verstis pagal situaciją, kuri keičiasi visiškai nenumatytai. Baigdamas Lietuvių Namų veiklos apžvalgą, valdybos pirmininkas pabrėžė, kad nežiūrint dabartinių nepalankių aplinkybių kultūrinei ir komercinei veiklai, būtina galvoti apie ateitį. Jeigu norime kad Lietuvių Namai ir toliau tarnautų lietuvių bendruomenės reikalams, lietuvybės išlaikymui, turime ieškoti kelių, kaip modernizuoti Lietuvių Namų pastatą ir tuo pačiu visos organizacijos veiklą. Lietuvių Namų pastatai yra labai dėkingoje vietoje: geras susisiekimas, judrus miesto rajonas, kuris tampa labai perspektyviu. Ir šitą vertę mes turime geriau išnaudoti savo poreikiams. Geros patirties Lietuvių Namai turi. Ši organizacija įsteigė „Paramos“ kredito kooperatyvą, pastatė lietuvių pensininkų namus „Vilniaus rūmus, be Lietuvių Namų paramos nebūtume turėję ir slaugos namų „Labdara“. Dabar jau turime kalbėti apie pačių Lietuvių namų materialines bazės ateitį. Šiandien bus paviešinti patys pirmieji pasiūlymai apie galimas permainas, kviečiame visus narius dalyvauti diskusijose.

Lietuvių Namų metinio susirinkimo dalyviai salėje

Edis Stravinskas, LN valdybos iždininkas, pabrėžė, kad Lietuvių Namai visada stengėsi padėti lietuviškoms organizacijoms, remti lietuvišką veiklą. Tai ir „Atžalyno „šokių grupė, Stipendijų fondas jaunimui, pensininkų klubas – per šiuos dešimtmečius lietuviškoms organizacijoms skatinti iš gauto pelno išdalinta per $1.5mln. Todėl svarbu, kad Lietuvių Namai ir ateityje galėtų būti atrama lietuviškai veiklai. E.Stravinskas susirinkimo dalyviams pristatė svečią Vaidilą Banelį, Zeidler architektų kompanijos architektą, kuris Lietuvių Namų valdybos prašymu parengė Lietuvių namų pertvarkos siūlomą pirminį projektą. Šis architektas buvo pasirinktas neatsitiktinai. Vaidila Banelis yra Lietuvių Namų organizacijos narys, prieš daugelį metų jo senelis buvo LN valdybos narys. Architektas gerai supranta lietuvių bendruomenės veiklos tradicijas, lūkesčius ir galimybes, todėl labai vertinga ir įdomi jo nuomonė ir pasiūlymai. Architektas V.Banelis, savo pranešimą pradėjo, išvardindamas tris galimus pasirinkimus dėl Lietuvių namų ateities: 1. Parduoti esamus pastatus ir padalinti pinigus lietuviškoms organizacijoms; 2. Parduoti Bloor gatvėje turimą nekilnojamąjį turtą ir statyti Lietuvių namus kitoje vietoje; 3. Pasinaudoti labai gera dabartine strategine vieta, papildomai įsigijus pastatus Alhambra ir Bloor gatvėse, toje vietoje statyti komercinį/gyvenamąjį kompleksą.

Architektas, iliustruodamas ekrane brėžiniais, vaizdo piešiniais, išsamiau pristatė trečiojo pasirinkimo galimybes. Pagal siūlomą pirminį planą dabartinėje vietoje gali būti pastatytas daugiaaukštis komercinės paskirties pastatas. Būsimajame pastate, kurio bendras plotas 155,000 kv. pėdų, siūloma įrengti požeminį dviejų aukštų garažą (90 automobilių vietų). Du pirmieji pastato aukštai galėtų būti skirti bendruomenės poreikiams, virš jų – gyvenamieji nuomai skirti butai. Statant reikėtų išsaugoti dabartinį fasadą kaip urbanistinio paveldo dalį. Siūlomi trys atskiri įėjimai – bendruomenės patalpoms, verslo įstaigoms, ir trečiasis – gyventojams. Įgyvendinus šį projektą, keistųsi šios vietos vaizdas, aplinkiniai gyventojai būtų patenkinti, nes estetiniu požiūriu pasikeitusi aplinka padidintų jų nekilnojamojo turto vertę.

Siūlomas Lietuvių Namų būsimas projektas architekto brėžiniuose

Kuo Lietuvių namų organizacijai būtų naudingas šis projektas? Visų pirma, būtų sukurta puiki patogi šiuolaikinė erdvė bendruomenės kultūros, švietimo, sporto poreikiams, o butų nuoma padėtų užtikrinti pastovias nuolatines pajamas, nepriklausomai nuo kitų aplinkybių.

Po susirinkimo dalyvių pasisakymų apie šį planą buvo nutarta vėliau, pagerėjus sąlygoms dėl Covid 19, pristatyti ši projektą narių svarstymui, sutelkti prie LN valdybos patariamąjį komitetą, kuriame dalyvautų prityrę statybos, inžinerijos, finansų ir kiti specialistai.

Susirinkimo dalyviai išrinko valdybos narius. Pirmajame valdybos posėdyje pareigomis pasiskirstė taip: Lietuvių Namų valdybos pirmininkas – Gintaras Sližauskas, vicepirmininkė – Genovaitė Kobelskis, iždininkas – Edis Stravinskas, sekretorė – Angelė Abromaitytė, patvirtinti komitetai ir jų pirmininkai.

Kalba architektas Vaidila Banelis