Maironio mokyklos žinios

Advertisement
  • Gruodžio 3 d. pamokas atšaukėme, pagerbdami a.a. prel. Edmundą Putrimą ir dalyvaudami Prisikėlimo parapijoje paskutinio atsisveikinimo valandoje ir laidotuvių Mišiose. Mes visi giliai užjaučiame jo artimuosius, motiną Sofiją, brolį Joną, sūnėną Paulių ir dukterėčią Andreą. Prel. Edis daug metų prisidėjo prie mokyklos religinio auklėjimo. Dauguma mokinių ir mokytojų irgi jį prisimena siš vasarų stovyklose, kur buvo užmezgę su juo glaudesnį ryšį.
  • Tegul ilsisi ramybėje, per amžių amžius.
  • Gruodžio 17, šeštadienį, 10 v.r. – Kalėdų eglutės šventė Toronto Prisikėlimo parapijoje;
  • 2022 gruodžio 24 d. ir 31 d. – nebus pamokų. 2023 m. sausio 7 d. – taip pat nebus pamokų.
  • Sugrįšime į mokyklą sausio 14 d.

Živilė