Maironio mokyklos žinios

Tėvų susirinkimas
ADVERTISEMENT

Lapkričio 19 d. įvyko pirmasis šiais mokslo metais tėvų susirinkimas mokykloj.
Išrinktas naujas tėvų komitetas: pirmininkai – Remy Vanagas ir Aleksas Gylys; nariai: Irma Mažetytė, Gediminas Gedvilas ir Adelė Radžiūnas-Carron.
Linkime jiems sėkmės!

Kviečiame visus į mūsų  labai lauktą Kalėdų Eglutės šventę.. Atvykite gruodžio 17 d., 9.30 v.r. į Prisikėlimo parapijos salę.
Kaip ir visuomet, sutiksime Kalėdų senelį! Kiekviena klasė paruoš programėlę. Vyks loterija, pasivaišinsime kavute.
Pakvieskite į šią šventę  savo artimuosius ir draugus. Lauksime visų!

Živilė

Toronto lituanistinės Maironio mokyklos naujasis tėvų komitetas