Maironio mokyklos žinios

ADVERTISEMENT

Ačiū už paramą:

Toronto “Paramos” kredito kooperatyvas paaukojo Toronto lietuvių šeštadieninei Maironio mokyklai $13,000.

Prisikėlimo kredito kooperatyvas  taip pat paskyrė mūsų mokyklai $2,500.

Esame dėkingi  aukotojams už paramą lituanistiniam švietimui!

Gegužės 20 d. nebus pamokų- Karalienės Viktorijos šventė.

Gegužės 27 d., 10 v.r., vyks mūsų mokslo metų užbaigimo šventė Our Lady of Peace mokyklos patalpose. Kviečiame visus!

Živilė