Maironio mokyklos pavasario šventė

ADVERTISEMENT

Gegžės 27, šeštadienį, įvyko mūsų mokyklos mokslo metų užbaigimo šventė. Tėveliai, broliukai, sesutės ir kiti svečiai gausiai susirinko į mokyklos didelę salę. Buvo sunešti gardumynai bendroms vaišėms ir paruošta šilta kavutė.

Vedėja Lidija Puteris pasveikino visus atvykusius į Maironio mokyklos ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų pavasario šventę ir abiturientų išleistuves. Ji pakvietė padėjėjus Justiną Murzą ir Aleksia Vadauskaitę vadovauti programai. Ją pradėjo Toronto Prisikėlimo parapijos (pranciškonų) klebonas Jonas Šileika, OFM, pasakęs laiminimo maldą.

Justinas ir Aleksia pasveikino visas mamytes su neseniai praėjusia Motinos diena. Taip pat jie paminėjo, kad šįmet švenčiame 700 metų Vilniaus vardo paminėjimo  sukaktuves (todėl ir šių metų metraščio tema – Vilnius). Taip pat norime pagerbti abiturientus, baigusius Maironio mokyklos 8 klasę – Alexandrą Gudaitį; ir Aukštesniuosius lituanistinius kursus – Viktoriją De Iuliis ir Kiprą Leskauska.

Kiekviena klasė programai parengė dainų ir eilėraščių. Dėkojame klasių mokytojams, padėjėjams ir muzikos mokytojai Vilijai Špakauskienei.

Kanklėmis grojo ir dainavo liaudies dainas Jurgita Žvinklytė ir Tessa Dirmantaitė – Groen in’t Woud su lituanistinių kursų mokiniais.

Kaip ir visuomet, dar vyko abiturientų apdovanojimas. Aštuntos klasės mkt. Rima Žemaitytė-De Iuliis ir Aukštesniųjų lituanistinių kursų vedėja Brigita Ručinskienė buvo pakviestos į sceną. Toronto Paramos kredito kooperatyvas, Prisikėlimo kredito kooperatyvas ir Kanados Lietuvių Fondas paskyrė kiekvienam abiturientui piniginę dovaną.    

Taip pat buvo išdalintos tradicinės vardinės Maironio mokyklos premijos. Alexandras Gudaitis  gavo p. Bubelienės premiją už pažangą moksle ir darbštumą. Antano Rinkūno premija už geras lietuvių kalbos ir literatūros žinias buvo paskirta Viktorijai De Iuliis. Algio Puterio premija už aktyvumą, atsakingumą ir gera mokymąsi skirta Kiprui Leskauskui.

Mokyklos ko-vedėja Daina Kuraitė pakvietė 6-7 kl. mokinius atsisveikinti su Alexandru Gudaičiu.  Jam kiekvienas perskaitė savo gražiai suredaguotus žodžius.

Lidija Puteris pakvietė mkt. Rima Žemaityte De Iuliis ir jai įteikė gėlių puokštę, ją sveikindama už 25 metus Maironio mokykloje. Mokytoja Živilė Šelmienė irgi buvo pasveikinta su 40 metų darbo Maironio mokykloje sukaktimi; jai  buvo įteiktos gražios gėlės.

Labdaros pirmininkė Zita Bersėnaitė-Cers taip pat pasveikino abiturientus ir juos skatino padirbėti savanoriais senelių namuose.

Ved. Lidija Puteris padėkojo visiems susirinkusiems į mokyklos pavasario šventę; nuolatiniams mokyklos remėjams: Lietuvių kredito kooperatyvui “Parama”, Prisikėlimo kredito kooperatyvui, Kanados lietuvių bendruomenei, Lietuvos Kankinių parapijai, Prisikėlimo parapijai, Kanados Lietuvių Fondui, Anapilio korporacijai ir Lietuvos švietimo ministerijai. Vedėja išsakė padėką ir Tėvų komiteto pirmininkams Remy Vanagas ir Aleksandrui Gyliui už rūpestingumą.

Emilija Sawchuk laimėjo piešinio metraščio viršeliui konkursą. Vedėja jai padėkojo ir pagyrė jos kūrinį.

Paskutinė šventinės programos dalis – skaidrės; nuotraukose palydėjome kiekvieną abiturientą, nuo mažų dienų lyg dabarties!

Po to, visi buvo pakviesti vaišintis ir pabendrauti.

Žadame vėl susitikti rugsėjo mėnesi!

Živilė Šelmienė

Zita Bersėnaitė-Cers
Zita Bersėnaitė-Cers