Maironio mokyklos padėka

ADVERTISEMENT

Toronto lietuvių šeštadieninė Maironio mokykla sulaukė dosnios paramos:

Prisikėlimo Kredito kooperatyvas paskyrė lituanistinio švietimo reikalams $1,500.

Lietuvos  Kankinių parapija paaukojo Maironio mokyklai $1,000.

Nuoširdžiai dėkojame  mokyklos rėmėjams!

                                                                             Živilė