Maironio lituanistinės mokyklos žinios

Maironio mokyklos mokiniai ir mokytojai Anapilio sodyboje;
 • Kanados lietuvių bendruomenė mūsų mokyklai skyrė $5,800. Dėkojame.

   

 • Rugsėjo 25 d. visi, mokiniai ir mokytojai, susirinkome Anapilio sodyboje. Buvo gražus ankstyvo rudens rytas, saulutė švietė. Kaip linksma vėl pabendrauti! Turėjome trumpas pamokėles lauke, ant pievos.
  Jurgis Balaišis pagrojo akordeonu per darželinukų pamokas, o jie pašoko ratelius.
  Mokytoja Rima Žemaitytė su savo mokiniais (6-7-8 klasės) aplankė Šv.Jono lietuvių kapines, ir jie ten turėjo pamoką.
  Tėvelius Elė Stravinskaitė pavaišino kavute. Mokytojams išdalinome knygų iš mūsų knygyno; kleb. Nerijus Šmerauskas sukalbėjo maldą, palaimindamas mūsų pastangas išlaikyti lietuvybę.
  Ona Stanevičiūtė-Mills supažindino mokinius su sporto klubais, ragindama juos prisijungti; ved. Lidija Puteris padėkojo visiems už dalyvavimą.
  Dėkojame kleb. Nerijui Šmerauskui už galimybę susitikti Anapilio sodyboje. Pamokos toliau bus dėstomos šeštadieniais, nuotoliniu būdu.

  Živilė

Dainos Kuraitės nuotraukose Maironio mokyklos šventė Anapilio sodyboje: