Lietuvos kankinių parapijos žinios III.28-29.2020

Kristaus kryžiaus ir kančios dienomis, kurias savo kasdienybėje išgyvename su visa žmonija, savo šeimose su artimaisiais pasitikime šv. Velykų pergalę bei prisikėlimą apaštalo Pauliaus žodžiais: „Džiaukitės viltyje, būkite kantrūs varge, ištvermingi maldoje“ (Rom 12,12).

 • – Atnaujinkime savo krikščionišką pašaukimą ir pareigą melstis, pasninkauti ir daryti gerus darbus ypač šios Gavėnios kelyje. Melskimės už visus susirgusius ir jais besirūpinančius, už sprendimus turinčius daryti valstybių bei tarnybų vadovus ir vieni už kitus. 
 •  
 • – Kanados medicinos tarnybų ir Vyriausybės prašymu, kad būtų apsaugota lankytojų sveikata viešose vietose, nuo kovo 25, trečiadienio, yra neleidžiama sekmadienį bei kitomis dienomis susirinkti ir dalyvauti nei Mišiose bei kitose bendruomeninėse apeigose, nei asmeniškai lankytis Toronto arkivyskupijoje esančiose parapijose ir šventovėse. 
 •  
 • – Toronto arkivyskupas kard. Thomas Collins šiomis pavojaus sąlygomis atleidžia tikinčiuosius nuo pareigos Viešpaties dieną (sekmadienį) atvykti ir tiesiogiai dalyvauti Mišiose. Visus kviečiame melstis, ryšių priemonių pagalba dalyvauti Mišiose, klausytis Dievo žodžio ir priimti dvasinę Komuniją šiuose tinkluose (internetu): saltandlighttv.orgvisiontv.cadailytvmass.com. Mišių transliacijų lietuvių kalba sąrašas tinkle: http://www.vilnensis.lt/sv-misiu-transliacijos-per-televizija-radija-internetu
 •  
 • – Lietuvos kankinių šventovė ir parapijos raštinė yra uždaryta šiuo laikotarpiu visomis savaitės dienomis ir sekmadieniais. Kunigai atskirai meldžiasi bei aukoja Mišias už parapiją ir visus jus. Atsiųskite savo maldų prašymus ir padėkas Dievui už šeimos gyvus ir mirusius bei kitus reikalus. Taip pat dėl ligonio aplankymo, maldos ir sakramentų ar kitais klausimais susitarkite su kunigu tel. (905) 277-4320, arba el.paštu [email protected], arba paštu: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.
 •  
 • – Pavasarinis bendras kapų lankymas Šv. Jono lietuvių kapinėse bus gegužės 31, sekmadienį.
 •  
 • – Lietuvių tautodailės instituto Toronto skyrius ir Lietuvos kankinių parapija kviečia menininkus ir įvairių rankdarbių kūrėjus ruoštis meno dirbinių mugei, kuri vyks Anapilyje pavasarinio kapinių lankymo dieną, gegužės 31, sekmadienį. Prašome užsirašyti pas Birutę Batraks tel. (905) 271-1640, e.paštu: [email protected].
 •  
 • – PRISIKĖLIMO kredito kooperatyvo Anapilio skyrius šiuo metu yra neribotam laikui uždarytas. Pagrindinis skyrius dirba pirmadienį -penktadienį, 10 v.r. – 3 v.p.p.. Daugiau žinių tel. (416) 532-3400 arba tinkle: www.rpcul.com.
 •  
 • – Nuoširdžiai ačiū jums už parapijos išlaikymą ir svarbią paramą, ypač šiuo visiems sunkiu metu. Dėkojame jau aukojantiems per bankus. Kadangi šiuo metu neleidžiama susirinkti dalyvauti Mišiose ir aukų perduoti šventovėje, prašome aukoti šiais būdais:

 – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus, norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel: (416) 532-1149;
 – atsiųsti paštu arba įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.

MIŠIOS

 • – Lietuvos kankinių šventovėje (Anapilyje) balandžio 5, sekmadienį, Mišios už a.a. Vytautą Dubicką (I mėn.); a.a. Joną Campbell (I mėn.); a.a. Joną ir Adelę Birgiolus; balandžio 12, sekmadienį, Mišios už a.a. Emiliją Zakarževskienę (XV metinės).