Lietuvos kankinių parapijos žinios

Advertisement
LK-zin-2022.10.16-ab

RUDENINIS KAPINIŲ LANKYMAS 2022

* Spalio 30, sekmadienį, vyks rudeninis KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse. 10:30 v.r. ir 2 v.d. Lietuvos kankinių šventovėje vyks Mišios už mirusius. Daugiau žinių e.paštu: [email protected], tel. (905) 277-4320.

* Kapų lankymo dieną, spalio 30, sekmadienį, kviečiame PIETAUTI Anapilio salėje nuo 10 v.r. iki 4 v.d. Bus cepelinų, kugelio bei dešrų su kopūstais ir bulvėmis. Vieno valgio kaina $12.

* Kapų lankymo dieną, spalio 30, sekmadienį, AUKOTI Šv. Jono lietuvių kapinėms galėsite Anapilio salėje (čekiai rašomi: “Šv. Jono lietuvių kapinės”). Taip pat galima atsiųsti adresu: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.

* Anapilio sodyboje Šv. Jono lietuvių kapines galima lankyti kasdien nuo 9 v.r. iki 5 v.v. Raštinės tel. (905) 277-1270, adresas: 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON L5C 1T3.