Lietuvos kankinių parapijos žinios

Advertisement

Lietuvos kankinių šventovė, Anapilio lietuvių sodyba – 2185 Stavebank Rd., Mississauga, ON  L5C 1T3   /   Gerojo Ganytojo šventovė – 2121 Mosley St., Wasaga Beach, ON  L9Z 1W8

(C) IV VELYKŲ SEKMADIENIS / 2022.V.7-8

+ + +    ŠEIMOS  –  „AMORIS  LAETITIA”  IR  „LIETUVOS  KATALIKŲ  BAŽNYČIOS  KRONIKOS”  METAI    + + +

DIEVO ŽODIS

* MIŠIOLĖLYJE šio sekmadienio skaitiniai  –  p. 840, o ateinančio sekmadienio  –  p. 842.

https://lk.katalikai.lt/_dls/abc/c_vel04_s.html

Gegužės 8, sekmadienį

10:30 v.r. – IV Velykų sekmadienio Mišios (youtube)

https://www.youtube.com/channel/UCZAqzrYYG9Gv1OG7ioDb4Gw/videos 

* Velykų proga mūsų parapiją sveikina Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

* Šį sekmadienį švenčiame Motinos dieną. Nuoširdžiai SVEIKINAME ir laiminame visas mamas, močiutes, tetas ir krikšto mamas. Jums šypsosi gražiausi pavasario žiedai!

* Šiandien yra Gerojo Ganytojo sekmadienis – Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena. Melskime, kad Viešpaties kviečiami kunigystei ar vienuolystei drąsiai ir su pasitikėjimu atsilieptų.

* Gegužės mėnuo skirtas maldai drauge su Dievo Motina Švč. Mergele Marija. Už taiką Ukrainoje, Europoje ir pasaulyje melskimės Švč. Mergelės Marijos litaniją, kurią popiežius Pranciškus 2020 metais papildė trimis naujais kreipiniais: Motina gailestingumo, Motina vilties, Keliaujančiųjų priebėga.

* Lietuvos kankinių šventovėje Anapilyje Mišios vyksta sekmadieniais 10:30 v.r. Negalinčius atvykti į šventovę kviečiame drauge melstis youtube ryšio tinklu.

* Anapilyje sekmadieniais vėl ruošiamas lietuviškas maistas ir kava. Po Mišių visus kviečiame pietauti parapijos salėje arba neštis į namus. Maisto iš anksto užsakyti nereikia.

* Gerojo Ganytojo misijoje Wasagoje nuo rudens iki pavasario Mišios vyksta šeštadieniais 2 v.d.

* Pavasarinis bendras KAPŲ LANKYMAS Šv. Jono lietuvių kapinėse bus gegužės 29, sekmadienį.

MIRTIES PRANEŠIMAS

* Balandžio 29, penktadienį, iš Lietuvos kankinių šventovės Šv. Jono lietuvių kapinėse palaidoti pelenai a.a. Irenos Lowry, 71 m. amžiaus, mirusios kovo 24, ketvirtadienį, Hamiltone. Drauge su šeima, visais giminėmis bei pažįstamais ją lydime malda.

AUKOS PARAPIJAI

Nuoširdžiai ačiū visiems už aukas ir svarbią paramą parapijos išlaikymui.

Prašome jūsų AUKOTI ŠIAIS BŪDAIS:

         – šventovėje, atėjus į Mišias;

        – per bankus: nustatyti nuolatinį aukos pervedimą arba pervesti vienkartinę auką per Prisikėlimo arba Paramos bankus; norinčius aukoti iš kitų bankų prašome kreiptis į Paramos banką tel. (416) 532-1149; 

 atsiųsti paštu: Lithuanian Martyrs Church, 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2; 

 įmesti vokelį į pašto dėžutę prie klebonijos durų: 494 Isabella Ave., Mississauga, ON  L5B 2G2.